Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:03

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵟⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴽ: ⴰⵙⴱⵓⵖⵔ ⵏ ⵡⴳⴱⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵣⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ
mardi, 12 décembre 2017 11:12

ⵟⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴽ: ⴰⵙⴱⵓⵖⵔ ⵏ ⵡⴳⴱⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵣⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ

ⵡⵀⵕⴰⵏ– ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⴳⵎⴽ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⵓⵖⵔ ⵡⴳⴱⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴽ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵣⴳⵉⵏ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⵎⵀⴰⵣ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴷⵛⵏ
 
ⵢⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴳⵣⴰ, ⵓⴹⴹⵓⵏⴻⵏ ⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ.
 
ⵟⵍⵍⴰ-ⴷ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵛⵜⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴽ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵇⴷⵛ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⴷ-ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⴰⴳⴱⵓⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵎⵢⵣⴳⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵢⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ. ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵓⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴽ, ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵊⵀⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴽ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ) ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴳⵎⴽ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ.
 
ⵟⵜⴽⴽⴰⵏ, ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ, ⵢⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵓⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴽ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴳⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵖⴼ ⵜⵔⵓⵙⴽⵉⵍⵜ ⴷⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴳⵎⴽ.
 
ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵃⵓⵣⴰⵏ-ⴷ, ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴰⵙⵙⵔⵎⴷ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ, ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵜⴰⵔⵉⵏ, ⴰⵇⵢⵢⵎ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴽ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⴰⵙⵏⵙⴳⵎⴰⵏ.
 
Lu: 35 fois
banner-aps