Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:03

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⴰⴽⴼⴼⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ: ⵢⴷⴷⵎ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵄⵢⵢⵏ ⵖⴼ ⵜⵙⵍⵎⵓⵏⵉⵍⵜ
mardi, 12 décembre 2017 10:11

ⴰⴽⴼⴼⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ: ⵢⴷⴷⵎ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵄⵢⵢⵏ ⵖⴼ ⵜⵙⵍⵎⵓⵏⵉⵍⵜ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⴷⴷⵏ ⴰⴽⴰⵜⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵄⵢⵢⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴽⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⵓⵏⵉⵍⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴼⴼⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵕⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵍⴰⵛⵜⴰⵍⵉⵙ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵏⵓⵣⵓⵏ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵕⴽⴰ ⵏ ⵛⵍⵉⴰ.
 
« ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵜⵍⵖⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⵏ » ⵖⴼ ⵜⵉⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⵓⵏⵉⵍⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴼⴼⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵕⴽⴰ ⵏ ⵒⵉⵛⵓⵜ ⵙⵍ, ⵎⵉⵍⵓⵎⵍ, ⴱⵉⵓ ⴷ ⵒⵒⵜⵉ ⵊⵓⵏⵉⵓⵔ ⴰⵢ ⵜⵖⵔⵔⴼ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵛⵜⴰⵍⵉⵙ, ⵢⵜⵜⵅⴱⴱⵉⵔ-ⴷ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵙⵓⴷⵔⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ, ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵜⴼⴰⵚⵉⵍ.
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⴳⵔ-ⴷ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵎⵙⵓⴷⵔⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵃⴰⴷⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ-ⴰ.
 
ⵟⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵛⵍⵉⴰ ⴰⵍⴳⵔⵉ ⵜⵔⵔⴰ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ-ⵏⵏⵙ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵏⵓⵣⵓⵏ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵄⵢⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ-ⴰ.
 
ⵉ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ, ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏⵜ ⵙⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴼⴼⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵛⵍⵉⴰ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵓⴳⴳⴰⴷⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ-ⵙⵏ ⵜⴱⴰⴽⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⵓⵏⵉⵜ. 
 
ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⵎⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰǧⵡⵏ ⵖⵔ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴹⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵏⴰⵔⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵜⴰⵖⵔⵙⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵖⵔⵜⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⵏ ⵜⵉⴳⵏⴰ, ⵛⵍⵉⴰ ⴰⵍⴳⵔⵉ ⵜⵃⵣⵣⴱ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴽⴽⵙ ⵙⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⵎⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵛⵍⵉⴰ ⵅⵒⵔⵜ (ⵍⵄⵎⵕ 1ⵓ, ⵡⵉⵙ 2 ⴷ ⵡⵉⵙ 3), ⵛⵍⵉⴰ ⴰⵔ, ⵛⵍⵉⴰ ⴰⵔ ⵍⴱⴳ, ⵛⵍⵉⴰ ⵒⵔ ⴷ ⵛⵍⵉⴰ ⴹⵉⴳⵙⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵔⴼⵏ ⵙⴳ 15 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2017 ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵛⵍⵉⴰ ⴹⴹⵍⵓⵒ ⴷ ⵛⵍⵉⴰ ⵙⵔⵓ ⵓⵔ ⵜⵏ-ⵜⵔⵣⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ-ⴰ ⵙⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵖⵔⴼⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎ ⵍⵚⵏⴰⴼ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵛⵍⵉⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⴷⵔⵏ ⵙⵓⴼⵍⵍⴰ-ⴰ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⵛⵍⵉⴰ ⴰⵍⴳⵔⵉ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⵙⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵉⴷ-ⵔⵔⵏ ⵢⵎⵙⴰⵖⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⵔⵔⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ-ⵏⵙⵏ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎⵏ.
Lu: 33 fois
banner-aps