Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:04

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⴰⵙⴳⵎⴽ : 2,9 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵍⵎⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵓⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵙⴳ 2017 ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ
dimanche, 10 décembre 2017 18:05

ⴰⵙⴳⵎⴽ : 2,9 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵍⵎⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵓⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵙⴳ 2017 ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵡⵀⵔⴰⵏ - ⵟⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⴽ, ⵉ ⵢⵔⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017, ⵜⵙⵍⴻⵍⵍⵉ-ⴷ 2,9 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵡⵀⵔⴰⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴽ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ (ⵓⵏⴰⴻⴰ).
 
ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴽ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⴽⴰⵎⵍ ⴽⵀⵔⴱⵓⵓⵛⵀ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴽ ⵉ ⵛⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017 ⵖⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴼⵓⵕⵙⵏ ⵙⴳ-ⵙ 2,900 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵓⵏ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⵖⵔⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 10,16% ⵎⴳⴰⵍ ⵏ 22,3 % ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2008. ‘’ⵏⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⴷⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⴰⵜⵓⴳ-ⴰ ⵙ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ.
Lu: 22 fois
banner-aps