Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:38

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 490 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⵏ ⴷⴳ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ (ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ)
mercredi, 06 décembre 2017 13:57

ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 490 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⵏ ⴷⴳ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ (ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ)

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ- ⴹⴹⴼⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵎⵖⵏⵢⵢⴰ (ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ), ⴷⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⵕⵜ, 490 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
« ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ, ⵡⴰⵍⴰⵏ ⵢⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ-ⴰ ⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⴽⵓⴽ ⴰⵎⵔⵡⴰⵍ ⵍⴰ ⵉⵏⵀⵀⵕ ⴰⵎⵓⵟⵓ ⵢⵔⵏⵓ ⵢǧǧⴰ ⵜⴰⵛⵓⵍⵍⵉⴹⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵓⴳⴰⵔ 435 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ-ⴰ.
 
ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏⵉⴹⵏ, ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵓⴼⵜⵜⵛ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴰⵎⵛⴽⵓⴽ ⵖⵔ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 55 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ. ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⴹⴹⴼⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵓⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⴷ ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵕⴰⵙ 54.914 ⵏ ⵢⵉⵃⵕⴱⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵏⵣⵏ ⴷⴳ ⵍⵎⵓⵍⵓⴷ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 40.652 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜⵉⵏ ⴷⴳ ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵕⴰⵙ ⴷ 14.352 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜⵉⵏ ⴷⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ.
 
ⵍⵍⴰⵏⵜ-ⴷ ⵜⵎⵀⴰⵍ-ⴰ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⴰⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵇⵟⵟⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵎⵙⵏⵣⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵏⵓⵣⵓⵢⵏ ⵜⵉⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵔⵡⵡⵍⵏ, ⵉⵎⵉ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⴰⵎⵉⵀⵉ ⵖⴼ ⵜⵎⵜⵜⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⴳⵔⴷⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⵅⵜⵎ ⵡⵍⵖⵓ-ⴰ.
Lu: 18 fois
banner-aps