Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:02

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵖⴰⵍ ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ
mardi, 05 décembre 2017 13:35

ⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵖⴰⵍ ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ

ⵟⵓⴱⵉⵔⵟ– ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ 7 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵥ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵢⴷⵔⵉⵎⵏ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ.
 
ⵟⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵔⵔⴱⵃ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵛⵛⵜⴽⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵡⵎⵙⴷⴷⴰⵢ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵡⵍⴰⴷ ⴱⵓⵛⵢⴰ (ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ).
 
ⵟⴱⴷⴰ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵛⵛⵜⴽⵉ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⵎⵥⵉⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵄⴰⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ-ⴰ ⴳⴰⵔ 24 ⴷ 47 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ.
 
ⵟⴹⴹⴼ ⴷⴰⵖ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ, ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵙⴷ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⵜⵓⴱⵥ ⵟⴼⵔⵇⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵟⴳⵔⵎⴰⵏⵜ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵢⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ. ⴰⵎⵜⵜⵀⵓⵎ-ⴰ ⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵙ ⵔ.ⴹⵊ., ⵢⵙⵄⴰ 42 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵍⴰⵚⵍ-ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵙⴰⵉⴷ-ⴰⴱⵉⴷ, ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ. ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳ ⵡⵎⴷⴰⵏ-ⴰ ⴷⴳ ⵡⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ 500, 100 ⴷ 2000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ. ⵔⵔⴰⵏ ⴰⵎⴷⴰⵏ-ⴰ ⴷⴳ ⵍⵃⴱⵙ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴱⴷⴻⴷ ⵙⴷⴰⵜ ⵡⵓⵡⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ.
Lu: 26 fois
banner-aps