Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:37

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵄⵉⵏ ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵜ: ⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵙⵜ
mardi, 05 décembre 2017 10:28

ⵄⵉⵏ ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵜ: ⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵙⵜ

ⵄⵉⵏ ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵟ – ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵙⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵜⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ-ⴰ.
 
ⵎⵉ ⴷ-ⵓⵡⴹⵏⵜ ⵜⵍⵖⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵙⵏⵓⵣⵓⵢⵏ, ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵙ, ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵙⵜ (ⵜⵉⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵏⴰⵜⵉⵏ) ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵜⵜⴰⵡⵢ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⵏⵉⴹⵏ, ⴼⵜⵜⵛⵏ ⵢⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵛⴽⵓⴽⵜ-ⵏⵏⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⴰⵢ ⵜⵙⵙⵇⴷⴰⵛ ⵉ ⵓⵙⵙⵖⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵙⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⴼⴰⵏ 42.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ.
 
ⵟⴰⵎⵜⵜⵀⵓⵎⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ, ⵢⵙⵄⴰⵏ 48 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴷ ⵜⵎⴽⴰⴼⵓⵙⵜ-ⵏⵏⵙ, ⵔⵔⴰⵏ-ⵜⵏⵜ ⴷⴳ ⵍⵃⴱⵙ ⵓⵄⴹⵉⵍ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴱⵏⵉⵇⵜ-ⴰ. 
Lu: 15 fois
banner-aps