Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:14

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ: 37 ⵏ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵙⴷⴰⵜ ⵟⵓⴳⴳⵓⵔⵜ
jeudi, 09 novembre 2017 10:57

ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ: 37 ⵏ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵙⴷⴰⵜ ⵟⵓⴳⴳⵓⵔⵜ

ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ– 37 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵊⵔⵃⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 3, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵖⴼ ⵟⵓⴳⴳⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.  
 
ⴹ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵡⵢⵏ ⵉⵎⵙⵉⴽⵍⵏ ⵙⴳ ⵃⴰⵙⵉ ⵎⵙⵄⵓⴷ ⵖⵔ ⴱⴳⴰⵢⵜ (ⵔⴽⴱⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 50 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ) ⴰⵢ ⵉⵡⵜⵏ ⴰⵍⵖⵎ ⵎⵉ ⵢⵣⴳⵔ ⴰⴱⵔⵉⴷ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵉⵊⵔⵃⵏ 37 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 3 ⴷⵉⵡⴰⵏ-ⵜⵏ ⴷⴳ ⵡⵎⴽⴰⵏ-ⵏⵏⵉ.
 
34 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⵜⵏⵜ-ⵢⵓⵖⵏ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⵏ ⴰⵎⴽ, ⵓⵡⵢⵏ-ⵜⵏ ⵖⵔ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ-ⴰⵎⵉⵔⴰⵜ ⴷⴳ ⵟⵓⴳⴳⵓⵔⵜ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵙⴼⵇⴷⵏ-ⵜⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵜⵜⵡⴰⵅⴱⴱⵔ.
 
ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴷⴷⴰⵏ ⵖⵔ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵀⵡⵓ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⴼⵇⴷⵏ ⴰⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙ.
 
6 ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷ 5 ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴷⵛⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵇⴷⵛ ⴷⴰⵖ ⵡⵙⴳⴰⵍⴼ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⵢⵓⵍⵢ ⵡⴰⵙⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ.
 
ⵟⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⵏ ⵙⵙⴱⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵀⵡⵓ-ⴰ.
Lu: 53 fois
banner-aps