Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:15

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ : ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ
mercredi, 08 novembre 2017 20:05

ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ : ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⵟⴼⵏ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴽⴽⵙⵏ ⵜⵉⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴱⵖⵓ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵍⵖⴰ-ⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ-ⵙ.
 
ⴹⴳ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ, ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵖⵉⵍ ⵉⵣⵣⴰⵏ ⵟⵟⴼⵏ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴽⴽⵙⵏ 524 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ (700 ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵎⵏ), ⵙ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵖⵔ ⵜⵏ-ⵓⴼⴰⵏ.
 
ⵙⴳ ⵙⵎⵔⵙⵏ ⵜⵉⵍⵖⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵍⵙⴰⵙ ⵉ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵖⵏⵉⵢⴰ (ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ), ⵉⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵜⵉ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵙⵎⵔⴰ-ⵙ ⴰⵙⵜⵜⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵎⵖⵏⵉⵢⴰ, ⴼⴰⵇⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵄⴰⵙⵙⵏ-ⵜ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴱⴱⵥⵏⵜ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ-ⵉⵙ, ⵓⴼⴰⵏ ⵖⵔ-ⵙ ⵜⵉⵀⵢⵓⴼⵉ.
 
Lu: 53 fois
banner-aps