Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:13

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵟⵜⵡⴰⴱⵥⵏ 6 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼ ⵍⴽⵉⴼ ⴷ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ
jeudi, 12 octobre 2017 14:31

ⵟⵜⵡⴰⴱⵥⵏ 6 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼ ⵍⴽⵉⴼ ⴷ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ 6 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴹⴹⴼⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⵔⵏ ⴷ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⴷⴳ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
ⴹⴹⴼⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ « 1 ⵏ ⵓⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ ⴷ 281 ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⵔⵏ ⴷ 779 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵓⴱⵥⵏ 6 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⵛⵛⴰⵕ, ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵍⵖⵡⴰⵟ, ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵟⴱⵙⵙⴰ, » ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ-ⴰ.
 
ⵎⵉ ⵜⵏ-ⵉⴷ-ⵓⵡⴹⵏⵜ ⵜⵍⵖⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ, ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵇⵜ ⵜⴰⵣⵉⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵛⵛⴰⵕ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⴼⴰⵏ ⵖⵔ-ⵙⵏ 981 ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ.
 
ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ ⵓⴱⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴹⴹⴼⵏ 200 ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⵔⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴼⵜⵜⵛⵏ ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ-ⴰ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵖⵡⴰⵟ « ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⴽⵓⴽ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵓⴼⴰⵏ 100 ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ, ⵎⴰ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵟⴱⵙⵙⴰ, ⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⵏⵜ 779 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵜⵡⴰⴱⵥⵏ ⵢⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⴰⵢ ⵜⵏⵜ-ⵓⴼⴰⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ-ⴰ.
 
Lu: 88 fois
banner-aps