Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:29

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵟⴰⵎⵙⵜⵍⴰ: ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵎⵙⴼⵙⴷⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵖⴹⵍⵏ ⵔⵔⴱⵔⴰⴱ ⵖⴼ ⵒⴰⵍⵎ ⴱⴰⵛⵀ ⴷⴳ ⵥⵣⵔⴰⴷⵍⴰ
mercredi, 11 octobre 2017 14:05

ⵟⴰⵎⵙⵜⵍⴰ: ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵎⵙⴼⵙⴷⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵖⴹⵍⵏ ⵔⵔⴱⵔⴰⴱ ⵖⴼ ⵒⴰⵍⵎ ⴱⴰⵛⵀ ⴷⴳ ⵥⵣⵔⴰⴷⵍⴰ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴷⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵟⵓⴱⵕ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵎⵙⴼⵙⴷⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵍⵉⵏ ⵔⵔⴱⵔⴰⴱ ⵖⴼ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵒⴰⵍⵎ ⴱⴰⵛⵀ (ⵥⵣⵔⴰⴷⵍⴰ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ  ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ.
 
ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴷⴷⵓ ⵙ ⵕⵕⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵙⵙⵖⵍⵉ-ⴷ ⵜⴰⵔⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵖⴼ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵒⴰⵍⵎ ⴱⴰⵛⵀ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ.
 
ⵎⵉ ⵜⵏ-ⵉⴷ-ⵓⵡⴹⵏⵜ ⵜⵍⵖⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵄⴷⴷⴰⵢⵏ ⵖⴼ ⵎⴷⴷⵏ ⵙ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵏ, ⵙⴱⴷⴷⵏ-ⴷ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ.
 
ⴰⴼⵜⵜⵛ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ (ⴰⵢ ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴳ ⵛⵛⵕⵄ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵏⵉⴹⵏ) ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵜ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵇⵔⵄⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⴱⴷⴷⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵖⴷⵎⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵛⴰⵕⵄⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ.
 
Lu: 58 fois
banner-aps