Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:29

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⴰⵄⵔⴰⵇ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ: ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⴷⴳ ⴱⵓⵣⴳⴳⴰⵏ (ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ)
mardi, 10 octobre 2017 13:41

ⴰⵄⵔⴰⵇ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ: ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⴷⴳ ⴱⵓⵣⴳⴳⴰⵏ (ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ)

ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⴳⴰⵏ ⵢⵎⵙⵏⵣⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵣⴳⴳⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⴰⵎⴰⵜⵓ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵙⴰⵎⵜ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ-ⴰ (60 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ-ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ) ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵄⵔⵇ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.  
 
ⴹ ⵜⴰⵙⵎⵢⵓⴷⴷⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵇⵇⵓⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵡⴱⴷⴰⴷ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵍⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵄⵔⵇ-ⴰⵙⵏ ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⵜⵙⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵟⵓⴱⵕ, ⵢⵔⵏⵓ ⵍⵍⴰⵏⵜ-ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ-ⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵄⵔⵇⵏ ⴷⴰⵖ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⵏ (ⴹⵊⵓⵀⵔⴰ ⴰⵎⵉⴰⵔ ⴷ ⵓⵓⵉⴷⵉⵔ ⵉⴷⵊⵔⵉ) ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ.
 
ⵟⴱⴷⴰ-ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⴰ ⵙⴳ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵀⴰⵎⵎⴰⴷⵉ-ⵎⵓⵀⴰⵏⴷ-ⵙⴰⵉⴷ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴼⵓⴽ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴱⵓⵣⴳⴳⴰⵏ.
 
ⴰⵄⵔⴰⵇ ⵏ ⴼⴰⵔⵉⴷ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵏⴽⵔⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴹⴹⴼ-ⴷ ⴰⵛⵛⵜⴽⵉ ⵖⴼ ⵡⵄⵔⴰⵇ ⵏ ⵡⵔⴳⴰⵣ-ⴰ, ⵜⵙⵙⴱⴳⵙ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴼⵔⵇⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵙ ⵢⵉⴹⴰⵏ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⵏ ⴰⵎⵄⵔⴰⵇ-ⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⴰⴼⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴱⴱⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⴰⵏⵜ.
 
Lu: 67 fois
banner-aps