Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:28

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: ⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵡⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ (ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴰ)
mardi, 10 octobre 2017 12:40

ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: ⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵡⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ (ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴰ)

ⵟⴰⴱⴰⵏⵟⵏⵟ– ⵟⴹⴹⴼ ⵜⴼⵔⵇⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵕⵡⴰⵏⴰ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ) ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵡⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵓⴼⴰ 700.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵎⵉⵏ ⵏ 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎ ⵏ ⵡⵙⵡⴰⵔ ⴷ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.
 
ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵟⵓⴱⵕ ⵖⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵙ 10 ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵜⵡⴰⴱⵥⵏ 3 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵓⵡⴹⵏⵜ-ⴷ ⵜⵍⵖⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵀⵀⴰⵕ ⵢⵙⵄⴰ ⵖⵔ-ⵙ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴽⵍⵍⴰⵅ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵡⴰⵏⴰ.
 
ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴽⴰⵏ, ⵙⴱⴷⴷⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵓⵍⵏ ⵜⵉⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵇⴷ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 86 ⴳⴰⵔ ⵎⵕⵡⴰⵏⴰ ⴷ ⵡⴰⴷ ⵍⵎⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵎⴷⵍⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵃⵜⵜⵎⵏ ⴰⵏⵀⵀⴰⵕ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵓ ⵖⵔ ⵡⴱⵔⵉⴷ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴷⵉ ⵜⵛⵕⴽⵜ ⴷⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵍⵖⵉⵔⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ.
 
ⵎⵉ ⵡⴰⵍⴰⵏ ⵓⵏⵀⵀⴰⵕ-ⴰ ⴷ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⵍ-ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵙⵜⵓⵍⵏ-ⵏⵏⵉ, ⵡⵀⵎⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵖⵔⵙⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴽⵍⵍⴰⵅ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵏⵏⴼⵍⵏ ⵉ ⵡⴱⵔⵉⴷ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵇⴷⵛⵏ ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵎⵉ ⵓⵔⵎⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵓⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⴰⴱⵥⵏ. ⵎⵉ ⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⵏ, ⵢⵍⴼⴰ-ⴷ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⴷⴳ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⴷⴳ ⵛⵛⵕⵄ. ⵢⵉⵡⵏ ⵢⵙⵄⴰ 30 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵕ-ⵏⵏⵙ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴹ 31.
 
ⴰⴼⵜⵜⵛ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵜ-ⵏⵏⵉ ⴷ ⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴽⵍⵍⴰⵅ ⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵎⵜ ⵏ 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ: 85 ⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵎⵉⵏ ⵏ 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⴷ 4 ⵏ ⵜⵇⵔⵄⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵖ ⴰⵣⵡⵡⴰⵖ, ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ, ⴰⵡⵔⴰⵖ ⴷ ⵓⴱⵔⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴳⵡⴰ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⴷⴳ ⵡⴷⵖⴰⵍ.
 
ⵓⵡⵢⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⵏ ⵖⵔ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵕⵡⴰⵏⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵜⵜⵡⴰⵅⴱⴱⵔ.
 
ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵎⵉ ⴷ-ⵙⵇⴰⵔⵔⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵥⵏ, ⴽⵛⴼⵏ-ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵛⴽⵓⴽ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⵏ ⵡⴷⵖⴰⵍ ⵢⵔⵏⵓ ⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵓⵍⵏ ⵖⵔ ⵡⵅⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵍⵎⴰ.
 
ⴹⵉⵏ, ⴹⴹⴼⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵓⵍⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⴷⴳ ⵡⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵎⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 4 ⵏ ⵜⵇⵔⵄⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵖ ⵏ ⵡⵙⵡⴰⵔ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵡⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⴼⵔⴰⴹ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴹⴹⴼⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⵏ 28 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵓⵔ ⵢⵙⵄⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵣⵔⵉ ⴷ ⵛⵛⵕⵄ. ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵄⴷⴷⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵎⵕⵡⴰⵏⴰ.
 
Lu: 60 fois
banner-aps