Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:14

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⴱⵄⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵊⵔⴰⵃ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⴰ ⵢⵉⴹ-ⴰ ⴷⴳ ⵉ ⵡⵉⵙ-24 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ ⵢⵉⴼⴰⵜⵏ
mardi, 10 octobre 2017 09:18

ⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⴱⵄⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵊⵔⴰⵃ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⴰ ⵢⵉⴹ-ⴰ ⴷⴳ ⵉ ⵡⵉⵙ-24 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ ⵢⵉⴼⴰⵜⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ - ⵚⵚⵉⵡⴹⵏ ⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ ⵉ 24 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ ⵢⵉⴼⴰⵜⵏⵜ ⵖⵔ ⵏ ⵕⴱⵄⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵊⵔⴰⵃ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⴰ ⵢⵉⴹ-ⴰ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵏⵏⴰⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⴰⵏ ⵓⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ.
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴹⴹⵃⴷ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⴱⵍⵍⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵔ ⵏ ⵊⴰⵔ, 08 ⵖⵔ 09 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017, ⵖⵔ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵏ ⵜⵎⵏⵢⴰ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ , ⵜⵜⵓⵄⵓⴷⴷⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⵙⴳ-ⵙⵏ ⵕⴱⵄⴰ ⴷ ⵉⵎⵉⵀⴰⵡⵏ. « ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵚⵚⵉⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵜⵜⵏⴰⵜ ⵕⴱⵄⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵊⵔⴰⵃ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⴰ ⵢⵉⴹ-ⴰ ».
 
ⵓ ⵜⴻⵜⵜⵓⵊⵔⵔⴷ ⵜⴰⴳⵣⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵉ, ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ, ⵊⵍⴼⴰ, ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵏ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵊⵔⴰⵃ ⵏ ⵙⵏ ⵢⵉⴹ-ⴰ, ⵙⴷⴼⴼⵔ ⵓⵎⴹⵕⵏ ⵜⵡⴰⵜⵉⵔⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵙⵏ 01 ⴷⴳⵡⴰⴷⴳ ⴰⵙ-ⵇⵇⴰⵔⵏ, « ⴹⴰⵢⴰⵜ ⵍⴱⵔⴽⴰ » ⵉⴹⴼⴼⵔⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ, ⵇⵜⴰⵔⴰ.
 
ⵓ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵢⵉⵛⵜ ⵊⵔⵔⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⴰⵏ ⵓⵖⴰⵔⵉⵎ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⵛⵛⴰⴽ ⵢⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⴻⵏ (18 ⵏ ⵢⵉⴰⵔⵔⵏ, ⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ) ⵙⴷⴼⴼⵔ ⴷⴳ ⵉ ⵓⴹⵉⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵓⴳⵔⴱⵓⵊ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ, « ⴱⵓⵇⵄⵜ ⵓⵍⴰⴷ ⴱⵏ ⵢⵜⵜⵓ) ⵉⴹⴼⴼⵕⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵏ ⵚⴰⴱⵃⴰ. ⵓ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⵡⵡⴹ ⵜⴰⴳⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⴼⵣⵓⵄ ⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⴰⵏ ⵓⵖⴰⵔⵉⵎ ⵖⵔ 2492 ⴷⴳ ⵉ ⵓⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵔ-ⴰⵢⴰ.
Lu: 46 fois
banner-aps