Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

12/12/2017 03:29

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵡⵀⵔⴰⵏ - ⵟⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⴽ, ⵉ ⵢⵔⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017, ⵜⵙⵍⴻⵍⵍⵉ-ⴷ 2,9 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵡⵀⵔⴰⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ (ⴹⴳⵙⵏ) ⵉⵛⴰⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴷⴳ ⵜⵏⵉⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⵀⵀⴰⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵀⴰⵔ ⵏ ⵍⵃⴷⵔ ⴷⴳ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ ⵉⴷⴳ ⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵉⵎⵉⵀⵉⵜⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ- ⴹⴹⴼⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵎⵖⵏⵢⵢⴰ (ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ), ⴷⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⵕⵜ, 490 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ…
ⵟⵓⴱⵉⵔⵟ– ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ 7 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵥ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵢⴷⵔⵉⵎⵏ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ.  …
ⵄⵉⵏ ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵟ – ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵙⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵜⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ  - ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵔⵚⴰⴷ ⵏ ⵜⵊⵡⵡⵉⵜ ⴷⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ-ⵏⵏⵙ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵉⵎⵜⵏⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵍⴰⵕⵄⵓⴹ ⵉⴷ-ⵙⵏⵜ ⴰⴽⵡⵔⵔⴰ ⵀ ⴰⴷ ⵓⵜⵏⵜ ⵖⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵉⵎⵓⵄⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ.  …
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 13 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴳ ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 13 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴳ ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ 2017 – ⵟⵙⵙⴱⴷⴻⴷ-ⴷ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵍⵎⵓⵍⵓⴷ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ 1 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ.   ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ…
ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ – ⵟⵙⵙⵔⴳ-ⴷ ⵜⴰⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵛⵛⵔⵄ ⵏ ⵍⵊⵉⵏⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵛⵛⵔⵄ ⵏ, ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵍⵉⵔⴱⵄⴰ, ⴷⴳ  ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓⵜ (2017-2018) ⵙ ⵜⵏⴽⵔⵓⴼⵜ ⵙ ⵜⵉⵣⴳⵔ ⵏ ⵍⵄⵎⵔ ⴷⵉ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵜⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵣⵏⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵜ ⴷⴳ…
Page 1 sur 50
banner-aps