Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:28

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ

  ⵡⵀⵔⴰⵏ – ⵟⴰⵏⵣⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵟⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ (ⵟⵉⵛ), ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵏ ⵟⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ (ⵉⵏⵟⵟⵉⵛ) ⵏ ⵡⵀⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⵥⵓⵏⵥⵓ ‘’ⵎⴰ ⵉⵄⵟⵟⵍ…
  ⵒⴰⵔⵉⵙ - ⵉⴳⴰⵍⵉⵙⵏ ⵉⴼⵓⴽⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ-ⵏⵙⵏ ⵜⴰⵣⴷⴳⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵓⵖⴰⵍⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⵅⵍⴼⵏ ⵙⵢⴰ ⵖⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018 ⴰⴽⴽ ⵓⵔⵔⵉⴳ ⵢⵜⵜⵓⵖⴰⵍⵏ ⴰⵎ ⵜⴷⵓⵍⵉ (ⴳⵙ) ⵉ ⴷ-ⵜⵜⴰⴼⴽⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ,…
  ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉǧ– ⴰⵙⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵢⵉⴱⵓⴷⵉⴷⵏ ⵏ ⵡⵙⴼⴰⵡ (ⵉⵏⴰⵔⴰ) ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⴼⴰⵡ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ (ⵄⵓⵎⵓⵎⵉ) ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵢⴰⵛⵉⵔ (10 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵖⴼ ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉǧ) ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴰⵔⵏ 6 ⵏ…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵓⴳⵏ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ (ⴰⵔⴰⵖ) ⵢⵎⵍⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⵉⵔⴳⵜ ⵏ ⵜⵄⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ (ⵀⵉⵉⵙ), ⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵀⴰⴱ ⴹⵔⴱⴰⵍ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵏⵇⵙ ⵡⴽⵜⵓⵎ (ⵜⴰⴷⴰⴼⴼⵓⵇ) ⵏ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ  ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵍⴳⵔⵉ ⵟⵍⵛⵓⵎ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵡⴽⵜⵓⵎ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵙ 9:00 ⵏ ⵜⵚⴱⵃⵉⵜ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵉⵀⴷⴷⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⵏ ⵚⴱⵉⵜⴰⵔⴰⵜ, ⵄⴱⴷⴰⵍⵎⴰⵍⴽ ⴱⵓⴹⵢⴰⴼ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵍⵉⵔⴱⵄⴰ, ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴱⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⴷⴷⵡⴰ ⵏ, ⴱⴰⵔⴰⵙⵉⵜⴰⵎⵓⵍ ⴷ ⵉⵎⵓǧǧⵡⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴼⵔⵎⵙⵢⴰⵏⵉⵏ.   ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴹⴹⵃⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ…
ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ– ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵡⴻⵍⵎⵓⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ, ⵜⴰⵀⴰⵔ ⵀⴰⴷⵊⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⵉ ⵡⴻⵍⵎⵓⴷ ⵙ ⵍⴱⴻⵄⴷ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵃⴻⵏⵙⴰⵡⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵀⴰⴷ ⴷ-ⵜⵛⴰⵔⴽ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵜⴻⵖⵡⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵚⵉⵡⴻⴹ, ⵀⵓⴷⴰ ⴼⴻⵔⵄⵓⵏ, ⵊⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵔ ⵏ 16 ⵖⴻⵔ 18 ⵓⵎⴱⴻⵔ, ⵢⴻⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ-ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵉ « ⵡⵓⵣⴻⵏ » ⴷⵉ…
ⵊⴰⴽⴰⵔⵜⴰ– ⴰⴱⴰⵏⵉ ⵏ « ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ » ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵜⵕⴰⵍⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⵀⴰⵏⴰⵢ (ⵄⴰⵔⴹ) ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ 70 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴰⵍⴰⵏ-ⵜ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ,…
  ⵡⵀⵔⴰⵏ – ⵉⵊⵏⵢⵓⵔⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⴰⴳⵎⴰⵢⵏ ⵉ ⵢⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⴽⵔⴰⴷ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵉ ⵛⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵛⵟⵎⴱⵔ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵔⵔⴰⵏ-ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵉ ⵜⵙⵙⵍⵡⵉ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ…
banner-aps