Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:46

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ

  ⵡⴰⵛⵏⵟⵏ – ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ, ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⴱⴰⵔⴰⴽ ⵓⴱⴰⵎⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜⴰⵢⵏ, ⵍ’ⵓⵙⴰ ⵜⵛⴱⴱ ⵖⵔ ⵚⵚⵀⵉⴹ ⴰⵣⴷⴷⴰⴳ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⵓⵜⵏⴰⵢ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ. ⵎⴰⵏⵉ ⵢⵉⵡⴹⴹⵃ ⴱⵍⵍⵉ, ⵓⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵉⴹ-ⴰ ⴷ ⴰⵖⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙⵏⵜ…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⴳⵔ-ⴷ ⵡⵖⵙⵓⵔ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵟⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵏⴼⴰⵔⴰⵙⵏ (ⵎⵓⵏⵜⵉǧⵉⵏ) ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵙⵍⵉⵥⵔⵉ (ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵛⵕⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ 5-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵔⴳⵡⴰ…
  ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵉ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵇⵙ ⵓⵛⴽⵉⴹ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴼⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ-ⵏⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ…
  ⵟⴰⵔⴼ- ⵀ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵔ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵖⴼ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⵜⵉ, ⵖⵔ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵉ, 17 ⵢⵏⵏⴰⵔ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴳⴳⵓⵔⵏ.   ⵡⴰⵢ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵜⵜⴰ…
  ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⵀⵀⴰⵏ ⵉ 7 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵉ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴱⴰⴽⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵅⵢⵍⴻⵍⵍⴰ ⴼⴰⵙⵜⵉⴷⵉⵓⵙⴰ, ⴷ…
  ⵡⵀⵕⴰⵏ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵏⴰⵢ ⵓⵖⵉⵡⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵊⵢⴰ (ⵟⵉⴱⴱ) ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⴷⴳ 2017.   ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ, ⴷⴳ ⵜⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ…
  ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⴰⴼ ⵙⵉⵎⵎⴰⵍ ⵔⵡⵡⵍⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⵥⵡⴰⵔ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ-ⵜⵏⵜ ⴷⴳ-ⵙⵏⵜ ⴰⵇⵎⵎⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉ ⴷ-ⵢⴽⴽⵔⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵃⴰⵎⵓ ⴰⵏⵣⵡⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴼⴽⴰⵏ-ⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵉ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⴷⵊⴷ ⴱⵍⴽⵀⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ ⵉⵎⵉ ⵉ ⵢⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⵙⵖⵣⴰⵏ "ⵙⵎⴰⵔⵜ ⴼⴰⵔⵎ" ⵏ…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵎⵎⵉⵔ ⵓⵊⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 16.303 ⵏ ⵜⵛⴽⴽⵡⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵎⵣⵣⴰⵏ ⵢⵉⵙⵙⵏⵜ ⵢⵎⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵉ, ⵓⵙⴰⵄⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵚⴱⵉⵜⴰⵔⴰⵜ. ⵎⴰⵏⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵊⵎⵍ ⴷⴳ ⵉ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016.   ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴹⴹⵃⴷ…
  ⵙⵉⵜⵛⵡⴰⵏ (ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ) - ⵟⵛⴰⵔ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.   ⴰⴳⵏⵙⴰ "ⴼⵏⴳⵢⵓⵏ-4" ⴷ ⴰⴳⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵛⴰⵔⵏⵜ ⵖⵔ ⵓⵃⴱⵓ ⴰⵖⵙⴰⵔⴰⵏ. ⴹ ⴰⴳⵏⵙⴰ…
banner-aps