Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:45

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ

ⵙⵙⵄⵉⴹⴰ– ⵢⵃⴽⵎ-ⴷ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵙⵙⵄⵉⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⵏⴱ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ 14 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⵜⵓⵍⵏ (ⴷⴰⵔⴰⴽⵉⵢⵢⵉⵏ), ⵉⵄⵙⵙⴰⵙⵏ ⵉⵏⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴰⵔⵉⵎⵏ (ⵎⴰⴷⴰⵏⵉⵢⵢⵉⵏ).     ⴱ.ⵎ. (59…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⴻⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵙⴻⵏ (ⵎⵓⵏⴰⵙⵙⵉⵇⵉⵏ) ⵏ ⵢⴻⵎⴱⴰⴷⴷⵍⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵎⴰⵔⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵙ ⵢⴻⴳⵎⴰⴹ ⵉⵍⴰⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵎⴱⴰⴷⴷⴻⵍ ⴳⴰⵔ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⴷⴻⴳ 2016, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵀ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵣⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵢⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⵣⵡⵓⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴻⵎⵣⴰⴳⵣⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ…
ⴱⵍⵉⴹⴰ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵎⵎⵙⴽⵍⵜ ⵏ ⵙⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵍⴽ ⴱⵓⵓⴷⵉⴰⴼ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰ-ⵙ ⵡⵡⴹⵏ-ⴰⵙⵏ-ⴷ ⵎⴰⵜⵛⵛⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴱⵏⵓⵏ ⵙⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ ⵙⴳ ⵍǧⵢⵓⴱ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⴰⴽⴽ…
ⵏⴻⵡ ⴷⴻⵍⵀⵉ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵍⵀⴻⵏⴷ ⴰⴷ ⵛⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⵢⴻⴹⵔⵉ, 104 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵥⴷⵉⵜ. ‘’ⴰⴷ ⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵔ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵙⵔⵉⵀⴰⵔⵉⴽⵧⵜⴰ (ⴰⵏⵥⵓⵍ ⴰⵙⴰⵎⵔⴰⵏ’’,…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵢⵙⵙⴼⴽ ⵖⴼ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴷ ⵜⴹⵎⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ-ⵉⵙ, ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ, ⴷⴳ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵏ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵔⵙ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵉǧⵀⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴳⵏ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ…
ⴱⴳⴰⵢⵟ – ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵜⵖⵡⵍⵜ, ⵃⴰⵎⵉⴷ ⴳⵔⵉⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷⴳ ⵉ, ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⴱⵍⵍⵉ « ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵓⵔ ⵜⵅⵙ ⵓⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢ ⵖⴼ ⵓⵙⴷⵓⵔⵉ ⵏ ⵙⵙⵉⵜⴰⵜ ⵏ ⵓⵚⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵜⵜⵉ ». ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵅⴷⵎ ⴷⴳ ⵉ ⵏⵣⵣⵀ ⵏ ⵍⵅⵟⵔⴰⵜ…
ⵡⵀⵔⴰⵏ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 400 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⵉⴽⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ "ⵏⴰⵉⵜⵛ2017" (ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵟⵍⵖⵓⵜ ⴷ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵟⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵉⵏ, ⴰⵙⵉⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ), ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⵀⵔⴰⵏ…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ, ⵟⴰⵀⴰⵔ ⵀⴰⴷⵊⴰⵔ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴷⵉⵏⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⵢⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵍⵀⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵏ-ⵢⵔⵣⴰⵏ, ⵏⵖⵔⴰ-ⴰⵙⵏ-ⴷ…
  ⵟⵓⴽⵢⵓ – ⵟⴰⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵔⵎ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵊⴰⴱⵓⵏⵉⵜ (ⵊⴰⵅⴰ) ⵜⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵏⵣⴰⵢⵜ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵜⴰⵡⵣⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵎⵉ, ⵏⵏⴰⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵙⴳ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ.   ‘’ⵢⵅⵚⵔ ⵓⵙⵔⵎⵉ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵒⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⵀⵉⵔⵓⵜⵓ…
banner-aps