Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:34

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ

ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵟ– ⵙⵊⵀⴷⵏ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵙ 87 ⵏ ⵢⵙⴱⵉⵟⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⵢ ⵉⵡⵊⴷⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵍⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ, ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵍⴽ ⴱⵓⵓⴷⵉⴰⴼ.   ⵎⵉ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵍⴽ ⴱⵓⵓⴷⵉⴰⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ 17 ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⴰⵀⵍⵏ ⴷⴳ 2017 ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⵀⵓⵏ ⴰⴹⴼⴰⵔ ⴷ ⵡⴱⴷⴰⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⵍⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵓⴳⴰⵔ 29,5 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵜⴰⵖ ⵖⵔ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ ⵏ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016 ⵎⴳⴰⵍ 18,9 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2015, ⴷ ⴰⵏⵔⵏⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵙⵙⵅⵙⵉ ⵟⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵉⴼⵜⵉⵍⵉⵏ-ⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⴳ (ⵙⴳ ⵜⵉⵙ 20ⵀ 30 ⵖⵔ ⵜⵉⵙ 21ⵀ 30) ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵜⵙⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴹⴰⵍ ‘’ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⴳ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 85% ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵀⴰⵎⵉⴷ ⴳⵔⵉⵏ.   ‘’ⵏⴼⴽⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵡⵍⵍⵉⵀⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⵎⵉ…
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ– ⵓⵙⴰⵏ-ⴷ, ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ, 150 ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵓⴼⵓⵔⵔⴰⵢ (ⵙⴰⵔⴰⵟⴰⵏ) ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵏⵎⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⴷⴳ ⵜⴳⵓⴼⵓⵙⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ -  ⵟⵡⴹⴹⵃ ⵜⴰⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⴳⴳⵔⴰⵡ ⵏ, ⵙⵉⴷⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴱⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⵔⴽⵉⵙ ⴽⴰⵏ ⵍⴰⵅⴱⵔ ⵢⵇⵇⴰⵔⵏ ⴱⵍⵍⵉ « ⵜⵍⵍⴰ ⵍⵖⵍⵍⵟⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵄⵜ ⵙⴳ ⵉ ⴷⴷⵡⴰ ⵏ, ⵔⵀⵓⵎⴰⴼⴷ ». ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵡⴽⴽⴷ ⴱⵍⵍⵉ…
ⵒⴽⵉⵏ - ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵙⵙⵍⵄⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵓⵃ ⵖⵔ ⵓⵏⴰⵔⵎ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵟⵉⴰⵏⴳⵓⵏⴳ-2, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵓⵃⴱⵓ, ⴽⵔⴰⴹ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⴰⵛⵉⵔⵉ-ⵙ ⵀⵢⵢⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ…
ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ – ⴰⵙⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷⴳ ⵡⵍⵎⵓⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⵥⵎⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴰⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ (ⵉⵏⵜⴰǧ) ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⴰⴽⴽ ⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰǧⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵉⵡⵊⴷⵏ ⵙⵔⵔⵃⵏ-ⴰⵙⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵖⵔ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵀⴰⵎⵓⵓ ⵀⴰⴼⴷⵀ.…
banner-aps