Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:45

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ

ⵜⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⴱⴷⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ-ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵜⴰⵏⵎⵙⵍⵜ ⵖⴼ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ ⵖⴼ ⵡⴽⵜⵉⵣⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴰⵙⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ-ⴰ.   ⴹⴳ ⵜⵏⵎⵙⵍⵜ-ⴰ, ⴰⵢ ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵟⴰⵖⵓⵍⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷⴳ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰ ⵏ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵛⴰⵔⵏ-ⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⴰⵎⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ-ⵙ ⵏⵖ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵓⴳⴱⵓⵔ-ⵉⵙ. ⴰⴽⴽⴰ, ⵜⴰⵍⵖⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴱⴰⵏⴻⵏⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵍⴰⵖⴰ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵉⵊⵢⴰ ⴷ ⵜⵜⵖⵡⵍⵜ, ⵀⵓⴷⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⴼⵔⵄⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵍⵉⵔⴱⵄⴰ, ⵙⴳ ⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴱⵍⵍⵉ ⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵀ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴼ ⵉ ⵡⴰⵣⵏ-ⴰⵢⵓⵔ ⴰⵚⵉⵏⴰⵄⵉ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ…
ⵒⵉⴽⵉⵏ – ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵜⵄⴱⵢⵢⴰⵜ, ⵟⵉⴰⵏⵣⵀⵓⵓ-1, ⴰⴷ ⵢⵏⵟⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵖⵔ ⵓⵏⴰⵔⵎ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵡⵃⴱⵓ, ⵟⵉⴰⵏⴳⵓⵏⴳ-2, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵇⴷ ⴰⴳⵏⵏⴰⵏ-ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵒⵉⴽⵉⵏ.   ⴹ ⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ…
ⴱⵔⵍⵉⵏ – ⵄⵢⵢⵏⴻⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⴹⴰⵔⵎⵙⵜⴰⴷⵜ (ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ) ⵖⴼ ⵓⵎⵉⵀⵉ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⴰⵣ ⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⴷⵖⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵉⵏ  ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ…
ⵟⵉⵒⴰⵥⴰ – ⵟⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵡⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⵒⵔⴰⵎⵓⴷ ⵔⵉⴷⵉ, ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⴳⵓⴼⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵥⴷⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴰ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ…
ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵟⴼⵓⴽ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⵏ ⵙⵎⵡ4 ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵙⴰⵍⵎ (ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ) ⵖⵔ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵙⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵖⵔ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵙⵎⵎⵙⴽⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙⵔⵙⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⵙⴳⵔⵡⵏ ⴷⴳ ⴱⵛⵛⴰⵔ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵓⴳⵏ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ (ⴰⵔⴰⵖ) ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵢⵏ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵉ ‘’ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ’’ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ 4 ⵎⴰⵢⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵉⵍⴰⵖⴰ ⵙ ⵍⴳⴳⴷⵔ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⵏ ⵚⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ, ⵄⴱⴰⵍⵎⴰⵍⴽ ⴱⵓⴹⵉⴼ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵙⵙⴱⵜ, ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵖⴼ ⵜⴰⴹⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉⴳⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵉ…
banner-aps