Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:31

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ

ⵍ ⴱⵓⵓⵔⴳⵟ (ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ) – ⵉⴳⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ (ⵙⴰ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵅⴱⴱⵔⵏⵜ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵉⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵉⵏ,…
  ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵟⵜⴽⵢⵢⵉⴼⵏ ⵢⵎⴽⵢⵢⴼⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ 15,3 ⵏ ⵢⵉⴳⵕⵕⵓⵜⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴳⴳⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴷⵓⵇ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵟⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵜⵉⵔⴰⵏⵓⵚⵓⵔ (ⵟⵢⵔⴰⵏⵏⵓⵙⴰⵓⵔⵓⵙ ⵔⵅ) ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⴷⵉⵏⵓⵚⵓⵔ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵔⵔⵉⵛ, ⵡⴰⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵉⴽⴱⵔⵜ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ.     ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ,…
  ⵡⵀⵕⴰⵏ – 56 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵜⵉⴳⵥⴰⵍ ⵉⵅⵓⵚⵚⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⵙⵙⵉⵣⴷⵉⴳⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⴽⵍⵉⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴷⵓⵇ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵢⵙⵄⵉⵏ ⵟⴰⵛⵀⵕⵉⵜ (ⵛⴰⵙⵏⵓⵙ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ…
  ⵏⵟⵓⴼⴰⴳⴰⵙⵟⴰ (ⵛⵛⵉⵍⵉ) – ⴰⵙⵍⵡⴰ ⴰⵛⵉⵍⵉ ⵎⵉⵛⵀⵍⵍ  ⴱⴰⵛⵀⵍⵜ ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵓⴳⵓⴳⵥⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵟⵟⴼ ⵙⵔⵉⴷ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵓⴽⴰⵏ.  …
ⵊⵏⴹ– ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵉ ⴼⵔⵏⴻⵏ ⵉ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵟⴰⵎⴰⴹⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵟⴷⵔⵓⵙ ⴰⴷⵀⴰⵏⵓⵎ, ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⴳⵏèⴹ,ⵖⴼ ⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ.   ‘’ⴰⵢⵏ ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵖⵔⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ…
ⵟⵉⵅⵏⵛⵍⵟ – ⵟⴱⴷⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ 5 ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵟⵅⵏⵛⵍⵜ, ⴰⵙⵙⴽⵢⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵔⵣⵉ ⵖⴼ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ…
  ⵙⵙⵄⵉⴹⴰ - ⵃⵜⵜⴻⵜⵏ-ⴷ ⵢⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵙⵙⵄⵉⴷⴰ, ⵖⴼ ⵡⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ.     ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ, ⴷⴳ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵡⴰⵍⴰⵏ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⴱⴰ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷⴰⵅⵍ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵢⴰ ⵢⴽⴽⴰ-ⴷ ⵙⴳ ⵢⵉⵔ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ, ⴷ ⵜⴰ ⵉ…
ⵎⴷⵉⵢⴰ - ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⴽⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉ ⵀⴰⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵎⴷⵉⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵔⵔⴻⵃⴱⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵥⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵉ…
banner-aps