Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:45

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ -  ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵖⵍⵉⴼ  ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⵏ ⵚⴱⵉⵜⴰⵔⴰⵜ ⴷ ⵢⵛⵔⵉⴽⵏ ⵉⵏⵎⵜⵢⵏ ⵙ « ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉⴷ ⵏ ⴱⵄⴹⴰⵙⵏ » ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ « ⵜⵣⵔⴱ » ⵉ ⵢⴽⴽⵔⵓⵙⵏ ⵏ…
ⵎⴰⴹⵔⴰⵙ/ⵛⵀⴰⵔⵍⵙⵟⵓⵏ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ) – ⴽⵔⴰ ⵢⴽⴽⴰ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ (90 ⵏ ⵜⴷⵇⵉⵇⵉⵏ) ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵉ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵟⵉⵊ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ’’ⵓⴼⵙⴰⵅ ⴰⴼⵓⴽⴰⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ’’ ⵢⵎⵎⴷⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵣⴳⵔⵏ ⴰⴽⴰⵍ…
ⵛⵀⴰⵔⵍⵙⵟⵓⵏ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ) – ⵀⵢⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⵢⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵏⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴰⴼⵙⴰⵅ ⴰⴼⵓⴽⴰⵏ ⵢⵎⵎⴷⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⵇⵔⵏ ⵡⵉⵙ 21, ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ-ⵜ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵏ ⴷ ⴰⵢⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴷ ⵉⴱⴰⵏ ⴷⴳ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴽⵓⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵉⵏⵎⵏⴽⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⴼⵔⴰⴳⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⴳⴳⴰⵕ ⴷ ⵟⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⴰⵊⵊⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ 100 ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴰⵢ ⴰⵙⵏ-ⵜⵙⵙⵔⵙ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴳⴰⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵔⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵍⴳⵥⵔⵉ ⵟⵥⵍⵥⵛⵓⵎ ⵜⵛⴰⵔ ⵓⵟⵟⵓⵏ 12 ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⵔ ⵉ ⵢⵉⵛⵜⴽⵉⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⵏ-ⵉⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ.   ⵓⵟⵟⵓⵏ-ⴰ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⵖⴼ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ…
ⵟⵓⴱⵉⵔⵟ– 28 ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵓⵙⵉⵍⵓⵣⵜ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⵣⵔⴰⵄ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ - ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⵏ ⵙⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵍⵖⵓ-ⵏⵏⵙ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴷⵀ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵙⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵚⵚⵉⴼⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏⵉ.   ⵎⴰⵏⵉ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵟⴽⵛⴼ-ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵎⵓⵏⵜⵀⵍⵢ ⵏⵓⵜⵉⵛⵙ ⵓⴼ ⵜⵀ ⵔⵓⵢⴰⵍ ⴰⵙⵜⵔⵓⵏⵓⵎⵉⵛⴰⵍ ⵙⵓⵛⵉⵜⵢ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵣⴳⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⴳⴰ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵎ (ⴰⵎⴰⵣⵍⵍⴰⵡ-ⵏⵏⵖ) ⵢⴽⴽⴰ-ⴷ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⴰⵣⵍⵍⴰⵡⵏ ⵓⴱⵄⵉⴷⵏ ⵢⵔⵏⵓ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵀ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵎⵓⴳ ⵜⴼⵙⴽⴰ ⵏ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵜⵉⵙ-ⵙⵜⵜⴰ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵀ ⴰⴷ ⵜⵜⴱⴹⵓ, ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⵜⴰⵎⵙⵍⵉⵜ, ⵏ ⵜⵜⵖⵡⵍⵜ ⴷ ⵢⵍⵖⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⵉ, 25 ⴽⵜⵓⴱⵔ ⵖⵔ (1) ⵓⵎⴱⵔ 2017, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴳⴳⵓⵔⵏ ⵙⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ « ⵜⴰⵙⴳⵎⵉⵜ…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵟⵏⴰⵣⵣⴰⵏⵜ, ⵏ ⵟⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵏ ⵟⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵎⴹⵏ, ⵀⵓⵓⴷⴰ-ⵉⵎⴰⵏ ⴼⴰⵔⴰⵓⵓⵏ, ⵜⵙⵔⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⵔⵉⵎ ⴹⴰⵀⵎⴰⵏⵉ ⴷⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵏⴰⵣⵣⴰⵏⵜ,…
banner-aps