Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:32

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ

ⵟⵓⴽⵢⵓ – ⵉⵊⴰⵒⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵖⴰⵏ 177 ⵏ ⵜⵣⵎⴰⴽ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵍⵡⵉ, ⴰⴽⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹⴰⵏ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵉ ⵢⵙⵙⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵙⵉⵡⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ.  …
ⵍⴱⵍⵉⴹⴰ– ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵍⴰ ⵉⵣⵔⵔⵡⵏ ⴰⵙⵙⵉⵍⴻⵍ ⴰⴳⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵉⵏ -ⵙⴳ 8 ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵉⵏ- ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵣⵣⴰⴽⴽⵏⴻⵏ ⵉⵙⴼⴰⵔⵏ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵣⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ «…
ⵄⵉⵏ ⵟⵎⵓⵛⵛⵏⵟ – ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⵏ ⵚⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵅⵟⴰⵔ ⵃⵙⴱⵍⴰⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⴷⴳ ⵉ, ⵄⵉⵏ ⵟⵎⵓⵛⵛⵏⵜ, ⵖⴼ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ  ⵏ ⵜⵛⵓⵇⵇⵉⵜ (ⵎⵏⵖⵉⵔ ⵉⵚⵓⵔⴷⴰⵢⵏ). ⵡⴰⵢ, ⴷⴳ ⵉ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵍⴰⵖⴰ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ, ⴱⴰⵔⵉⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵖⴼ ⵍⵎⵃⴰⴷⵔⴰ ⵙ ⵍⵅⵚⵓⵚ ⵜⴰⴼⵙⵔⵜ ⵏ ⵜⵇⴹⵄⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⵓⵊⵓⵙⵢⴰⵍⵉⵏ ⵉⵕⴹⵏ-ⵜ, ⵓ ⵙⵙⵅⴷⴰⵎⵏ-ⵜ ⵜⵉⵏⵜⵜⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⴽⴻⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ-ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵅⴰⵍⴼⵏ ⴰⵚⴰⴹⵓⴼ ⵖⴼ ⵜⵅⴱⴰⵍⵜ ⵏ ⵍ’ⴰⵏⵜⵔⵏⵜ, ⵖⴼ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  -ⵟⴽⵛⴼ ⵜⴰⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ « ⴰⵙⵉⵔⵎ » ⵢⵜⵜⵙⴰⵄⴰⴼⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵔⴰⵟⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵍⵃⵎⵍⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵚⵚⴰⵕⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⴻⴼ ⴷⵉ 12 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵟⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ, ⴷⴳ ⵉ, ⴽⵜⵓⴱⵔ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴳⴳⵓⵔⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⵎⵉⴷⴰ ⴽⵜⵜⴰⴱ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵍⴰⵖⴰ ⴷⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵣⵔⵉⴳⵉⵏ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴱⵍⵍⵉ ⵙⵙⵓⵎⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵏ ⵏ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016, ⴰⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⵉ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵏ, 2017/2018, ⵎⵏⵖⵓⵔ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵜ.   ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴹⴹⵃⴷ ⴷⴳ ⵓⵍⵖⵓⵜ-ⵏⵏⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷ ⵍⴷⵉⵏⵜ ⵜⵏⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⴰⵍⴳⵥⵔⵉ ⵟⵥⵍⵥⵛⵓⵎ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ) ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 10ⵀ ⵖⵔ ⵡⵉⵙ 15ⵀ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵟⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴽⴰⵓⵓⴰⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵟⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵉⵍⵉⵏⵣⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (ⵟⴹⴰ) ⴷ ’’ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⴰⵏ’’ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ.  …
ⵙⵙⵓⵇ  ⴰⵀⵔⴰⵙ – ⵉⴽⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ ‘’ⵅⵓⵚⵚⵏ’’ ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⵔⵏⵓ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⴷⴷⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏⵜ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ.  …
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ -  ⵀ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⵡⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⴷ ⵚⴱⵉⵜⴰⵔⴰⵜ, ⵎⵓⵅⵜⴰⵔ ⵃⴰⵙⴱⵍⴰⵡⵉ, ⵜⴰⴽⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵀ ⴰⴷ ⴷ ⵜ-ⵛⴰⵔⴽ ⴷⴳ ⵉ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙ-67 ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏⵜ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ…
banner-aps