Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:00

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ

 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵜⵡⴰⵙⵜⵏⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵜⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ.  …
ⵒⵉⴽⵉⵏ– ⵟⵛⴰⵔ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 2:10 ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵢⵜ (ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵒⵉⴽⵉⵏ) ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵜⴰⵏⵎⴳⴰⴳⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⴷⴷⵉⵜ ⵟⴰⵖⵣⴼⴰⵏⵜ-2ⵛ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵅⵉⵛⵀⴰⵏⴳ,…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵢ ⵢⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⴼⵕⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⴰⴼⵕⵏⵙⵉⵙ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵖⵣⴼ ⵏ ⴷⴷⵓⵕⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵓⵙⵓⴷⵓ-ⴰ, ⴰⵢ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵍⵖⴰ ⵜⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵚⵉⵡⴹ ⵙ ⵓⴼⴰⵍⵓ ⴷ ⴱⵍⴰ ⴼⴰⵍⵓ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵊⵢⴰⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵉⵏ, ⵉⵎⴰⵏ ⵀⵓⴷⴰ ⴼⵔⵄⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⵖⴼ ⵜⵎⵚⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵍⵖⵓⵜⵏ ⵖⵔ-ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ. ⵢⵍⵍⴰⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵇⴱⵍⵏⵜ ⴰⵍⵖⵓ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵢⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵢⵣ. ⴰⵔⵏ-ⴰⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵔⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵣⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷⵔ. ⵡⴰⵢ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵉⴳⵏⵜ ⵍⵎⵄⴰⵏⵖ ⵢⵜⵜⴷⴰⴼⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵍⵃⴷⴳⵜ ⵙ…
ⵎⵓⵙⴽⵓ – ⵟⵛⴰⵔ ⵔⵔⵓⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⴰ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵏⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ.   ⵟⵇⵍⵄ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⵔⵓⵛⴽⵓⵜ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 9:27 (ⵙ…
ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵚⵉⵡⴹ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵄⵏⵢⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵚⵉⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵜ. ⵢⴰⵍⵍⴰⵏ ⵀ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵃⵜⵜⵎ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵢⵔⵙ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ-ⴰⵢⴰ ⵢⴷⴷⵔⵏ, ⵖⴼ ⵍⵃⵚⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ…
ⵎⵉⴰⵎⵉ– ⵟⵛⴰⵔ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵙⵒⴰⵛⵅ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⵏⴻⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⵖⵔ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵔⵙ-ⴷ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ-ⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵖⵔⵜ ⵢⵜⵜⵉⴼⵍⵉⵡⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ…
ⵙⵟⵓⵛⴽⵀⵓⵍⵎ – ⴰⵣⵣⴰ ⵏⵓⴱⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⴰ ⵊⵢⴰ ⴼⴽⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵉ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵎⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵊⴼⴼⵔⵢ ⵛ. ⵀⴰⵍⵍ, ⵎⵉⵛⵀⴰⵍ ⵔⵓⵙⴱⴰⵙⵀ ⴰⴽⴽⴷ ⵎⵉⵛⵀⴰⵍ ⵡ. ⵢⵓⵓⵏⴳ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⵏⴻⵏ ⴰⵎⴽ ⵉ ⵢⵜⵜⴷⴷⵓ ⵓⵎⴰⵙⵔⴰⴳ ⴰⵙⵏⵓⴷⵔⴰⵏ   ⴼⴽⴰⵏ-ⴰⵙⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵉⵙⴷⵏⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⵍⴳⵔⵉ ⵒⵓⵙⵜ ⵏ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴱⵢⵓⵎⵉⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏⵜ, ⵙⴳ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵊⴱⴱⴷⵏⵜ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⵏⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⵏⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ…
banner-aps