Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:25

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⴽⴽⴰⵏ ⵢⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⵉⵢⵏ, ⵡⴰⵔ ⵍⴱⵖⵉ-ⵏⵙⵏ, ⵉ ⵡⴽⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵖⵔ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ (ⵜⴰⵏⴳⴳⴰ)
dimanche, 04 février 2018 14:15

ⴽⴽⴰⵏ ⵢⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⵉⵢⵏ, ⵡⴰⵔ ⵍⴱⵖⵉ-ⵏⵙⵏ, ⵉ ⵡⴽⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵖⵔ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ (ⵜⴰⵏⴳⴳⴰ)

Évaluer cet Article
(0 Votes)
ⵎⵓⵙⴽⵓ – ⵉⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⵉⵢⵏ ⴰⵍⵅⴰⵏⴷⵔ ⵎⵉⵙⵙⵓⵓⵔⴽⵉⵏ ⴷ ⴰⵏⵜⵓⵏ ⵛⵀⴽⴰⵒⵍⵔⵓⴹ, ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼ ⵛⵛⵖⵍ ⴷⴳ ⵟⵖⵙⵔⵜ ⵟⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴽⴽⴰⵏ, ⵡⴰⵔ ⵍⴱⵖⵉ-ⵏⵙⵏ, ⵉ ⵡⴽⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴳ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵖⵔ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵒⵓⵜⵏⵉⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴷⵔⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳⵏ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵎⵓⵙⴽⵓ.
 
ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ-ⴰ ⵇⵇⵉⵎⵏ 8 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⴷ 13 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.
 
ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵡⴽⴽⵍⵏ-ⵜⵏ ⵎⴷⵢⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⴳⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵟⵖⵙⵔⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵙⵏ ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ-ⴰⵙⵏ-ⴷ ⴰⴽⵓⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵏⵛⵜ ⴰⵢ ⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⵏⴰⵇⴰⵍ.
 
ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ-ⴰ ⵇⵇⵍⵏ-ⴷ ⵖⵔ ⴷⴰⵅⵍ ⵏ ⵟⵖⵙⵔⵜ 6 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⵏ ⴷⴳ-ⵙ. ⴰⴽⵍⵉⵙ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴰⴽⴽ ⴱⵕⵕⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⵉⵢⵏ ⵓⵍⴳ ⴽⵓⵜⵓⴹ ⴷ ⵙⵔⴳⵓⵉ ⵔⵉⴰⵙⴰⵏⵙⴽⵉ ⴷⴳ ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ 2013, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴽⴽⴰⵏ 8 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⴷ 7 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵉ ⵟⵖⵙⵔⵜ ⵟⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.
 
ⴱⵕⵕⴰ ⵉ ⵢⵉⵔⵓⵙⵉⵢⵏ, ⴷ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⵊⴰⵎⵙ ⵖⵓⵙⵙ ⴷ ⵙⵓⵙⴰⵏ ⵀⵍⵙ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⴽⵍⵉⵙ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⴷ 56 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ.
Lu: 26 fois
banner-aps