Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:26

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⴰⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵙⵙⵊⵀⴷ ⴰⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵀⵢⵢⵉ-ⴷ ⴰⵎⵙⴰⴽⴰ ⵓⵎⴹⵉⵏ
vendredi, 02 février 2018 19:48

ⴰⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵙⵙⵊⵀⴷ ⴰⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵀⵢⵢⵉ-ⴷ ⴰⵎⵙⴰⴽⴰ ⵓⵎⴹⵉⵏ

Évaluer cet Article
(0 Votes)
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (ⵟⴹⴰ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵊⵀⴷ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙ ⵓⵙⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⴼⵎ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵀⵢⵢⵉ ⴰⵎⵙⴰⴽⴰ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ.
 
« ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴽⵎⵎⵉⵍ ⴰⵙⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⴼⵎ ⴰⴽⵎⴰⵏⵉ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ, ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵙⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ǧⵍⴼⴰ ⴷ ⵟⵖⵔⴷⴰⵢⵜ.
 
ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2018, ⵜⵇⵇⵍ ǧⵍⴼⴰ ⵜⵙⵄⴰ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⴼⵎ ⵙ ⵜⴹⵏⵉ ⵏ 250 ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵟⵏ, ⵙⵙⵔⵙⵏ-ⵜⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵄⴱⴷ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ. ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴳⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⵒⴷⵏ, ⵙⵙⵔⵙⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴰⵍ ⵏ ⴼⵎ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵟⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2018 ⴷⴳ ⴳⵕⵕⴰⵕⴰ (ⵟⴰⵖⵔⴷⴰⵢⵜ) ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴳⴰ ⵟⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵎⵙⴳⴰⵍ-ⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵇⴷⴰⵛ ⵉ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴳⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ. ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵙⵏ ⴰⵎⵙⴳⴰⵍ ⵏⵉⴹⵏ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵟⵏ ⵉ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴳⴰ ⵟⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 
ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵔⵥⵎⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⴼⵎ ⵏ ⵜⴹⵏⵉ ⵎⵖⵖⵔⵏ (2 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵡⴰⵟⵏ) ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵖⵔⴷⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ.
 
ⴹⴰⵖ, ⵢⵔⵏⵓ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵄⴷⴷⵉ ⵙⴳ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵎⵜⵔⴰⵏ ⵏ ⴼⵎ ⵖⵔ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ, ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵙⵏ ⴰⵎⵙⴳⴰⵍ ⴰⵏⵔⵎⵉ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵜⴼⵓⵙⵜ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ) ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵎⵙⴰⴽⴰ ⵜⵉⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵉ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵉ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵜⵜⵡⴰⵅⴱⴱⵔ.
 
« ⴰⵙⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ-ⴰ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
Lu: 27 fois
banner-aps