Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:23

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⵍⵍⴰⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉ ⵢⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⵏⵜⵔⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ
jeudi, 01 février 2018 09:58

ⵍⵍⴰⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉ ⵢⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⵏⵜⵔⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ

Évaluer cet Article
(0 Votes)
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵔⵏⴰⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⵣⴳⵔ ⵉ ⵜⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵡⵉⵍ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ (+7 % ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ) ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ, ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⴱⵓⵍ ⵉ ⴷ-ⵉⵥⵔⴳⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ.
 
ⴹⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ-ⵉⵙ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ‘’ⴹⵉⴳⵉⵜⴰⵍ ⵔⴰⵒⵒⵓⵔⵜ ⴷ ⵀⵓⵓⵜⵙⵓⵉⵜ ⵜ ⵡ ⴰⵔ ⵙⵓⵛⵉⴰⵍ’’ (ⴰⵔⴰⴱⵓⵍ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ), ⵉ ⵜⵥⵔⴳ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵀⵓⵓⵜⵙⵓⵉⵜ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵔⵏⵜ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ 79 % ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵥⴹⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ, ⵡⵡⴹⵏ ⵇⵔⵉⴱ ⵖⵔ 3,2 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ (+13%) ⵉ ⵍⴰ ⵉⴽⵛⵛⵎⵏ, ⵜⵓⴳⴳⵜ ⴷⴳ-ⵙⵏ, ⵙⴳ ⵢⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ (9 ⵖⴼ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ).
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⵓⵔⴰⴱⵓⵍ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⵔⴹ (1/3) ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 5,135 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ, ⵉⴷⴳ ⴰⵣⴳⵏ ⴷⴳ-ⵙⵏ ⵙⴳ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ’’ⵙⵎⴰⵔⵜⵒⵀⵓⵏ’’, ⴷ ⴰⵏⵔⵏⵉ ⵙ 218 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ, ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ 2,958 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⵍⵍⵓⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵥⴹⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ.
 
Lu: 30 fois
banner-aps