Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:25

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⴰⵏⵜⵔⵏⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ : ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⵥⵍⵥⵛⵓⵎ ⵜⵛⴰⵔ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ "ⵉⴷⵓⵓⵎ ⴼⵉⴱⵔ"
mercredi, 31 janvier 2018 19:40

ⴰⵏⵜⵔⵏⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ : ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⵥⵍⵥⵛⵓⵎ ⵜⵛⴰⵔ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ "ⵉⴷⵓⵓⵎ ⴼⵉⴱⵔ"

Évaluer cet Article
(0 Votes)
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⵥⵍⵥⵛⵓⵎ ⵜⵛⴰⵔ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ "ⵉⴷⵓⵓⵎ ⴼⵉⴱⵔ" (ⵉⴷⴻⴷ ⵉⴷⵓⵓⵎ) ⵉ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵙ ⴷ ⴰⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵔⵏⵜ ⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ 100 ⵎⴱ/ⵙ.
 
ⵟⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ-ⴰ, ⵉ ⵢⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⴷⴻⴷ ⴰⵙⵏⴰⴼⴰⵜⴰⵏ, ⵢⴹⵔⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵟⵏⴰⵣⵏⵜ, ⵏ ⵟⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵏ ⵟⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵎⴹⵏ, ⵀⵓⵓⴷⴰ-ⵉⵎⴰⵏ ⴼⴰⵔⴰⵓⵓⵏ, ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴽⴰⵓⵓⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⵙⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ.
 
ⵉⵍⴰ ‘’ⵉⴷⴻⴷ ⵉⴷⵓⵓⵎ’’ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⵜⵔⵏⵜ ⵙ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ-ⵉⵙ ⵙⴳ 2 ⵎⴱ/ⵙ ⵖⵔ 100 ⵎⴱ/ⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⴱⴷⴷⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ.
 
Lu: 34 fois
banner-aps