Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:23

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⵢⵔⴱⵃ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵖⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵛⵓⵏ ⵀⴰⴹⵢ
jeudi, 25 janvier 2018 14:25

ⵢⵔⴱⵃ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵖⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵛⵓⵏ ⵀⴰⴹⵢ

Évaluer cet Article
(0 Votes)
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ – ⵟⴳⴰ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵙⵒⴰⵛⵅ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⴼⵍⵓⵔⵉⴷⴰ, ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵖⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵛⵓⵏ ⵀⴰⴹⵢ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵉ ⵓⵛⵉⵔⵉ-ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ.
 
« ⴰⵙⵙⵉⵖⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⴼⴰⵍⵛⵓⵏ ⵀⴰⴹⵢ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵇⵡⵎ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴷⴳ ⵟⵡⵉⵜⵜⵔ, ⵍⵓⵏ ⵎⵓⵙⴽ, ⵉⵎⵙⴱⴷⴻⴷ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴰⵛⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴳ-ⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ. »
 
ⴰⵎⵛⵉⵔ-ⴰ ⵢⵙⵄⴰ 27 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵜⵓⵔⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵄⴰ ⴰⴷⵎⵎⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 18 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⴳⵏ ⵏ ⴱⵓⵉⵏⴳ 747. ⵟⵉⵎⵥⴷⵉⵜ-ⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⵉⵊⵀⴷⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⵔⵏⵓ ⴳⴰⵏ-ⵜⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵎⵙⵏⵉ ⵉⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⴷⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷ ⵎⵖⵔⵙ.
 
ⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⴰⵜⵓⵔⵏ ⵖ ⵏ ⵏⴰⵙⴰ (ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵉⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴰⵒⵓⵍⵍⵓ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 1960 ⴷ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 1970) ⴰⵢ ⵉⵊⵀⴷⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ-ⴰ.
 
ⵙ ⵜⴹⵏⵉ-ⴰ, ⴼⴰⵍⵛⵓⵏ ⵀⴰⴹⵢ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵔⴼⴷ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 63,8 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵜⵄⴱⵢⵢⴰ ⵖⵔ ⵡⵃⴱⵓ ⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵔ, ⵏⵖ 3 ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵏⵛⵜ ⴰⵢ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜ-ⵜⵄⴱⴱⵉ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵛⵓⵏ 9.
 
ⵟⵉⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵛⵓⵏ ⵀⴰⴹⵢ ⵜⵙⵄⴰ 70 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵍⵓ ⴷ 12 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⵀⵔⵉ. ⴹⴳ ⵜⵉⴷⵜ, ⵜⵉⵎⵥⴷⵉⵜ-ⴰ ⴳⴰⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵙ 3 ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⴼⴰⵍⵛⵓⵏ 9 ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵖⴼ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵏⵜ ⴰⵏⵏⴰⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵢⵖⴼ ⴰⵔⴰ ⵢⵔⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⴳ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ.
 
ⵟⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵙⵒⴰⵛ ⵅ ⴰⴷ ⵜⵄⵔⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵔⵔ ⴰⵏⵏⴰⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵔⵙ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ ⵍⵄⵇⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵇⴷⵛ. ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴳ ⵢⴰⴳⵉ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵉ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⴼⴰⵍⵛⵓⵏ 9 ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵉⴳⵔ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⴷⵔⵉⵎⵏ.
 
ⵢⵙⵜⵄⵕⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵙⴽ, ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵛⵓⵏ ⵀⴰⴹⵢ ⵢⵍⴼⴰ-ⴷ ⵢⵡⵄⵕ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵖⵉⵍⵏ ⵏⴰⵇⴰⵍ. ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⴰⵡⵣⵖⵉ ⵍⵎⵎⵔ ⵜⵉⵎⵥⴷⵉⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⴹ ⴰⵔⴰ ⵖⵔ ⵡⵃⴱⵓ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵟⵟⵔⴹⵇ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵏⵏⵉ.
 
« ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⵖ, ⵍⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵛⵓⵏ ⵀⴰⴹⵢ ⵜⴱⵄⴷ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴳ ⴰⵔⴰ ⵉⵅⵚⵚⴰⵔⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ : « ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵜ-ⵡⴰⵍⵉⵖ ⴷ ⵔⵔⴱⵃ. »
 
ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏ ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵜⵄⴱⴱⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵄⴱⵢⵢⴰ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ-ⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵛⵉⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵄⴱⴱⵉⵏ ⵜⴰⴽⵕⵕⵓⵙⵜ ⵏ ⵟⵙⵍⴰ ⵜⴰⵣⵡⵡⴰⵖⵜ ⵏ ⵍⵓⵏ ⵎⵓⵙⴽ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⵙⵉⵖⵏ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵏ « ⵙⵒⴰⵛ ⵓⴷⴷⵉⵜⵢ » ⵏ ⴹⴰⴹⵉⴷ ⴱⵓⵡⵉ.
 
ⵍⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵄⴷⴷⵉ ⵓⵛⵉⵔⵉ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ, ⵜⴰⴽⵕⵕⵓⵙⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⵙ ⴷⴳ ⵡⵃⴱⵓ ⴰⴳⵍⴰⵢⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵉ ⵖⴼ ⵟⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵛⵛⴰⵇ ⵉⵛⵓⴱⴰⵏ ⵏ ⴰⵃⴱⵓ ⵏ ⵎⵖⵔⵙ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵥⴷⵉⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵜⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵔⵔⴱ ⵖⵔ ⵡⵎⵜⵉⵡⴳ ⵏ ⵎⵖⵔⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵢⴰ.
Lu: 30 fois
banner-aps