Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:45

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»« ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1 » ⴰⴷ ⵢⵔⵥⵎ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵡⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ
lundi, 22 janvier 2018 19:33

« ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1 » ⴰⴷ ⵢⵔⵥⵎ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵡⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

Évaluer cet Article
(0 Votes)
ⵍⴼⴰ – ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴽⴰⵓⵓⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵙⴳ ǧⵍⴼⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴳⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⴳⴰⴳⵜ ⵏ ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1 ⴰⴷ ⵢⵔⵥⵎ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵡⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
ⴰⴳⵏⵙⴰ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1 ⴰⴷ ⵢⵔⵥⵎ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵡⴳⵣⵓⵎ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴹⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵓⵓⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⴷ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵔⵣⵉ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.
 
ⴰⴳⵏⵙⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴷⴰⵖ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⵎⵙⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵉⵎⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵉⵜⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵏ ⵏ ⵡⴳⵣⵓⵎ-ⴰ « ⵡⵓⴽⵓⴷ ⵏⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵏⵙⵎⵃⵙⵉⵙ-ⴰⵙⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.
 
ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴳⵔⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⵖⵙⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵏⵓⵍⴼⵓⵏ ⵜⵉⵔⴳⵡⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵜⵜⵙⵔⵉⵃ ⵉ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵢⴷ ⵏ ⵡⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵓⵓⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵏⵏⴳⵎⵓ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵢǧǧⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⴽⴰ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵕⵊⴰ ⵢⵉⵡⵏ 24 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴼⴼⵖ ⴷⴳ ⵍⴽⴰⵖⴹ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴷ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ.
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴱⴷⵔ-ⴷ ⵓⵏⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵇⵇⵍⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ, ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴷ ⵡⵙⵎⵍ ⵏ ⴹⵊⵍⴼⴰ-ⵉⵏⴼⵓ ⴰⵢ ⵃⵎⵎⵍⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵢⵉⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ.
 
ⵢⵛⴽⵕ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷ ⴰⵛⵔⵉⴽ ⴷⴳ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ-ⴰ  ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵛⴽⵕ ⵉⴽⵙⴰⴱⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷⴳ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⵕⵕⵏ « ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⵎⵉⴷⵜ » ⴷⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⴽⴽⵙ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ 50 ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵄⴰⵇⴱ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵖⴼ ⵜⵔⵏⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ.
 
ⴹⴳ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ-ⴰ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵢⵎⵍⴰⵍ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷ ⵢⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⵢⵓⵍⵙ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵖⴼ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⵜⵜⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⵉⵡⵍ ⵖⴼ ⵢⵉⵖⴱⵍⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴷ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵏ ǧⵍⴼⴰ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ-ⵏⵏⵙ.
Lu: 32 fois
banner-aps