Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:46

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⵡⵀⵕⴰⵏ: 5 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴱⵃⵔⵉ ⴷ ⴰⵇⵙⵃⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵙⴳ-ⵙⵏ ⵢⵉⵡⵏ
dimanche, 21 janvier 2018 10:12

ⵡⵀⵕⴰⵏ: 5 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴱⵃⵔⵉ ⴷ ⴰⵇⵙⵃⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵙⴳ-ⵙⵏ ⵢⵉⵡⵏ

Évaluer cet Article
(0 Votes)
ⵡⵀⵕⴰⵏ– 5 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⵓⴹⵏⴻⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴱⵃⵔⵉ ⴷ ⴰⵇⵙⵃⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ-ⵙⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ.
 
ⵎⵉ ⵉⵣⴰⴷ ⵍⵃⴰⵍ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⵏ 65 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⴱⵓⵏⴳⴳⴰⴼ, ⵓⵡⵢⵏ-ⵜⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ ⵖⵔ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵃⵔⵉ ⴷ ⴰⵇⵙⵃⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴷⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵢⵓⵓⵛⴼ ⴱⵓⵓⴽⵀⴰⵔⵉ, ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ 4 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⴱⵃⵔⵉ-ⴰ ⴰⵇⵙⵃⴰⵏ (ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⵖⴰⵔⵏ), ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⵏⵙⵏ ⵜⴱⴷⴰ ⵍⴰ ⵜⵍⵀⵀⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵓⴷⴼⵏ ⵖⵔ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ-ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⴹⴹⴼ-ⴷ 2.000 ⵏ ⵜⵓⴽⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⴱⵃⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵊⵊⵢⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⵉⵙⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵃⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 31 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ.
 
ⵉⵖⵙⵓⵔⵏ ⵓⵇⵔⵉⴱⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ ⴹⴹⴼⵏ-ⴷ 61.000 ⵏ ⵜⵓⴽⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⴱⵃⵔⵉ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ (2017-2018), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.
 
ⵉ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ, ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵎⵎⵓⵜⵏ 9 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⴰⵢ ⵙⵄⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴱⵃⵔⵉ ⴰⵙⵎⵀⵓⵢⴰⵏ ⴰⵢ ⵓⴹⵏⴻⵏ.
Lu: 25 fois
banner-aps