Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:55

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⵟⵇⵍⵄ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴰⵏ 5 ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴱⵓⴱⴱ 4 ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵓⵕⵓⴼⵉ
mercredi, 13 décembre 2017 17:21

ⵟⵇⵍⵄ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴰⵏ 5 ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴱⵓⴱⴱ 4 ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵓⵕⵓⴼⵉ

Évaluer cet Article
(0 Votes)
ⴽⵓⵓⵔⵓⵓ – ⵟⵇⵍⵄ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴰⵏ 5, ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵓⵔⵓⵓ ⴷⴳ ⴳⵓⵢⴰⵏⴰ ⵟⴰⴼⵕⵏⵙⵉⵙⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴱⵓⴱⴱ ⵢⵉⴷ-ⵙ 4 ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⴳⴰⵍⵉⵍⵓ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢǧǧⵏ ⵟⵓⵕⵓⴼⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵄⵓ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵍ ⵙ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵍ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵔⵉⴰⵏⵙⵒⴰⵛ.
 
ⵛⴰⵔⵏ ⵜⵉⵎⵥⴷⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⴰⵢⵜ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 3:36 ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⴽⵓⵓⵔⵓⵓ (ⵜⵉⵙ 7:36 ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⵜⵉⵙ 6:36 ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⴳⵔⵏⵡⵉⵛⵀ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵔⵉⴰⵏⵙⵒⴰⵛ.
 
« ⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⴰⵜⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴰǧǧⴰⵏ, ⵙⴳ ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⵏ 2016, ⵉⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰ ⵢⵎⵚⴰⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴳⴰⵍⵉⵍⵓ ⵖⵔ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴳⵒⵙ » » ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⴳ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵙⴼⵀⵎ ⴰⵔⵉⴰⵏⵙⵒⴰⵛ.
 
ⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵢⵙⵄⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵟⵓⵕⵓⴼⵜ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⵜⵜⴰǧǧⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵄⵓ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ. ⵟⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵜⴹⴹⴼ 3 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⴷ 55 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⵉⴰⵏ 5 ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵔⵙ ⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ -ⴰⵢ ⵉⵡⵣⵏⴻⵏ 715 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⵏ- ⴷⴳ ⵡⵃⴱⵓ ⵄⵍⴰⵢⵏ 23.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ.
 
ⵙ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳ-ⴰ, 22 ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴳⴰⵍⵉⵍⵓ ⴰⵔⴰ ⵜⵙⵙⵔⵙ ⴰⵔⵉⴰⵏⵙⵒⴰⵛ ⴷⴳ ⵡⵃⴱⵓ. ⴰⵛⵉⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴳⴰⵍⵉⵍⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷⵏ ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵕ ⵏ 2011. ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⴳ ⴰⴷ ⵢⵙⵄⵓ, ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽ, 30 ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⵡⴼⵔⴰⵇ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⴷⴳ 2020.
 
ⵟⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⴰ ⵜⵍⵀⴰ-ⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⴷ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ. ⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ-ⴰ ⴰⴷ ⴷⴷⵔⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ. ⴹ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵡⵉⵙ 11, ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⴳⵓⵢⴰⵏⴰ ⵟⴰⴼⵕⵏⵙⵉⵙⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵇⴷⵛ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴰⵏ 5 ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ.
 
Lu: 24 fois
banner-aps