Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:17

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⵟⵉⵏⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵉⵏⵜ ⴱⵖⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ’’ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ’’
mardi, 12 décembre 2017 15:18

ⵟⵉⵏⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵉⵏⵜ ⴱⵖⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ’’ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ’’

Évaluer cet Article
(0 Votes)
 ⵒⴰⵔⵉⵙ - ⵟⵉⵏⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵙⵙⵓⵎⵔⵏⵜ-ⴷ ⴰⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ’’ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ’’, ⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⴼⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ.
 
 ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⵊⵊⴰⵒⵓⵏ, ⵟⵉⴳⵍⴷⵉⵡⵉⵏ-ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ, ⴰⵍⵎⴰⵏ, ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⵙⵡⵉⵙ, ⵢⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵉ, ⵙⵓⵡⵉⴷ, ⵏⵓⵔⵡⵉǧ, ⵔⵓⵎⴰⵏ, ⵢⵓⴽⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴳⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵟⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵉ ⵢⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ  ‘’ⵟⴰⵙⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ’’.
 
 ‘’ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⴹⵉⵏ ⵙ ⴰⵙⴷⵓⴽⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴳⵣⵉ ⵊⴰⵏ-ⵢⴹⵙ ⵍ ⴳⴰⵍⵍ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ.
 
 ‘’ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⴱⴹⴹⵓⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵏⴼⴽⵉⵏ-ⵏⵙⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵣⵡⵉ. ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⴼⴽⵉⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.
 
Lu: 30 fois
banner-aps