Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:55

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1 ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ
lundi, 11 décembre 2017 10:04

ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1 ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ

Évaluer cet Article
(0 Votes)
 ⵅⵉⵛⵀⴰⵏⴳ (ⵛⵛⵉⵏ) – ⴰⴳⵏⵙⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1 ⵛⴰⵔⵏ-ⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⵍⵉ, ⵉⵄⴱⴱⴰⵜ ⵓⵎⵛⵉⵔ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ ‘’ⵍⵓⵏⴳ ⵎⴰⵔⵛⵀ 3ⴱ’’ ⵟⵉⴽⵍⵉ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ 3ⴱ ⵙⴳ ⵜⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵅⵉⵛⵀⴰⵏⴳ, ⵉ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⴷⵉⵏ.
 
 ⴰⴳⵏⵙⴰ ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1, ⵉ ⵜⵛⴰⵔ ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 17 ⴷ 41 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴰⴽⴽⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⵢⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵜⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵜⵉⵍⵉⵏⵣⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵏⵜⵔⵏⵜ.
 
 ‘’26 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵇⵍⵍⵄ ⵙ ⵓⵔⴰⵜⴰⴽ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵍⵖⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴼⵇⴷ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵅⵉ’ⴰⵏ, ⵉⵏⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⴱⴹⴹⵓ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⴰ ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1 ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ-ⵉⵙ ⵙ ⴰⵃⴱⵓ ⵏǧⵃⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵣⵍⵜ-ⵏⵙⵏ’’.
 
 ⵟⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵃⴱⵓ-ⴰ ⵢⵣⴳⴰ-ⴷ ⴷⴳ 4.1991ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴰⵃⴱⵓ-ⵙ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⵥ ⵖⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ 200 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⵉⵍⵉ-ⵙ ⴷⴳ-ⵙ 26.4°. ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴳ ⵓⴳⵏⵙⴰ ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1 ⴷⴳ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵃⴱⵓ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴷ-ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴷⴳ 36.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴷⴳ ⵏ ⵓⵃⴱⵓ-ⵙ 24.8 ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ’’, ⵉ ⴷ-ⵙⵙⴳⵣⵉⵏ ⴷⴳ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.
 
 ⴰⵙⵎⵔⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴼⵇⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⴳⵏ ⵢⵉⵊⵏⵢⵓⵔⵏ ⵏ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵀⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⴱⵓⴳⵣⵣⵓⵍ (ⵎⴷⵉⵢⴰ) ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵓⵛⴰⵡⵉ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ).
 
 ⴰⴷ ⴹⵔⵓⵏⵜ ⵜⵎⵣⵍⵉⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴱⴹⵓ ⵓⴳⵏⵙⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵛⵉⵔ-ⵉⵙ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵓⵃⴱⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ. ⵟⵉⴳⴰⵡⵉⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⴽⵉⵏⵜ, ⴰⴷ ⵙⴼⵇⴷⵏⵜ, ⴰⴷ ⵄⴰⵙⵙⵏⵜ, ⴰⴷ ⵙⴽⵢⴷⵏⵜ ⵉⴷⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵔⴱⵉⴱⵏ-ⵉⵙ (ⵜⵉⵎⵊⵊⴰⵜⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵍⵉⵙⵏ ⵉⴼⵓⴽⴰⵏⴻⵏ ⴰⵜⴳ), ⵉ ⵔⵏⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ.
Lu: 22 fois
banner-aps