Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:17

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⵟⴰⵣⵔⴰⵡⵜ: ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⴰⴽⴰⵍ, ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵏⵏⵔⵏⵉ ⵃⴰⵎⵓ-ⵙ ⵙ 15% ⵙⵢⴰ ⵖⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2100
jeudi, 07 décembre 2017 19:49

ⵟⴰⵣⵔⴰⵡⵜ: ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⴰⴽⴰⵍ, ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵏⵏⵔⵏⵉ ⵃⴰⵎⵓ-ⵙ ⵙ 15% ⵙⵢⴰ ⵖⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2100

Évaluer cet Article
(0 Votes)
ⵒⴰⵔⵉⵙ - ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⴰⴽⴰⵍ, ⵜⵣⵎⵔ ⵙⵢⴰ ⵖⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2100 ⴰⴷ ⵢⵏⵏⵔⵏⵉ ⵃⴰⵎⵓ-ⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 15% ⵖⴼ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵏ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴷ-ⵥⵔⴳⵏ ⴰⵙⵙ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵔⴳⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏⵖⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵢⵜⵜⵓⵖⴰⵍⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ.
 
ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵏ ⴰⴳⵔⵏⴰⴱⴰⴹ ⵖⴼ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵓ (ⴳⵉⵛ), ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵖⴼ ⵃⵎⵎⵓ, ⵉⵥⵔⴳ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2014 ⵜⴰⴼⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⴷⵉⵡⵉⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵖⴼ ⵃⵎⵎⵓ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵓ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵍⵇⵔⵏ ⵡⵉⵙ ⵅⵅⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵜⴼⵖⵏ ⵙ ⴰⵣⵡⵓ.
 
ⵒⴰⵜⵔⵉⵛⴽ ⴱⵔⵓⵡⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⴽⵏ ⵛⴰⵍⴷⵉⵔⴰ, ⴷ ⵉⵎⵙⵏⵏⵣⵡⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵛⴰⵔⵏⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵜⴰⵏⴼⵓⵔⴷ ⴷⴳ ⵛⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵉ, ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵥⵔⴳⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ‘’ⵏⴰⵜⵓⵔ’’ (ⴰⴳⴰⵎⴰ), ⴷⴰⴽⴽⵏ ‘’ⵃⴰⵎⵓ ⴰⵏⵣⵡⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴽⴽⴰ-ⴷ ⵏⵏⵉⴳ’’ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴼⵖⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⴳⵉⵛ.
Lu: 25 fois
banner-aps