Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:01

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵔⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴷⴳ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ
mercredi, 06 décembre 2017 09:05

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵔⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴷⴳ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ

Évaluer cet Article
(0 Votes)
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⵏⵜ, ⵀⵓⵓⴷⴰ-ⵉⵎⴰⵏ ⴼⵔⵓⵓⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴼ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵙⵖⵍⵍⵙ-ⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵇⵙⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⵏⵏⴰⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⴰⵖⵜ ⴷⴳ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.
 
ⴹⴳ ⵓⵇⴷⴷⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴼ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴼⵓⵓⴰⴷ ⴱⵏⵎⵔⴰⴱⵜ, ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵖⵍⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⴰⵖⵜ ⴷⴳ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴱⴷⵔ ⵡⵍⵖⵓ-ⴰ.
 
ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⵢⵇⵙⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⴱⴰⴷⵓ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⵙⵎⴰⵜⵓ ⴷ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵢⵎⴱⴰⴷⴷⵍⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⴻⵏ (ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ) ⵉ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵙ ⵍⴱⵄⴷ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ-ⴰ.
 
ⴹⴳ ⵢⵙⴽⴰⵙⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵙⵙⴰⵡⵍⵏ-ⴷ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴼ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵡⵊⴷⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⵜⵓⵎ ⵏ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ ⴰⵢ « ⵉⵅⵓⵚⵚⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴳⵔⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⵔⵏ ⵖⴼ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵣⵎⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵔⴳ ⴰⵙⴽⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵍ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ. ⵟⵜⵔⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵎⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷⴼⵏ ⵢⴳⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵎ ⵡⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵙⵉ, ⵖⵔ ⵜⴷⴱⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ.
 
ⵃⵜⵜⴻⵜⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴰⵖ, ⵖⴼ ⵜⴹⵓⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴼⴽⴰ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵇⵇⵔⵚⵏⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵡⵎⵏⵉ.
 
ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵓⴳⴳⴰⴷⵏ ⴷⴰⵖ ⵍⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵙⵕⵓⵃⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵙⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ.
Lu: 19 fois
banner-aps