Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:19

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⵉⵜⴱⵉⵔⵏ ⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴱⴹⵓⵏ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⴽⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⵍⵓⵏⵜ (ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ)
mardi, 05 décembre 2017 19:47

ⵉⵜⴱⵉⵔⵏ ⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴱⴹⵓⵏ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⴽⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⵍⵓⵏⵜ (ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ)

Évaluer cet Article
(0 Votes)
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ - ⵉⵜⴱⵉⵔⵏ ⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴱⴹⵓⵏ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⴽⵜⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⴷⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⵍⵓⵏⵜ, ⴰⵎ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⴷⴰⵡⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴷ-ⵥⵔⴳⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵢⵎⵎⵓⵣⴳⵏ.
 
 ‘’ⵟⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⴹⴰⴹ ⵜⵇⵔⴱ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⵔ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⴷⴰⵡⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ’’ ⵉ ⵢⵣⵔⴼ ⴷⵡⴰⵔⴷ ⵡⴰⵙⵙⵔⵎⴰⵏ, ⴰⵒⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵟⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵓⵡⴰ, ⴷ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵥⵔⴳⵏ ⴷⴳ "ⵛⵓⵔⵔⵏⵜ ⴱⵉⵓⵍⵓⴳⵢ".
 
 ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵜ-ⴰ, ⵉⵏⴰⴳⵎⴰⵢⵏ-ⴰ ⵣⵣⴰⴽⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵜⴱⵉⵔⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴰⵏⴰⴳⵍⵉ ⵉⵙⴱⴽⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⴱⴰⵏⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵖ ⵟⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵏⵉⵏ, ⵖⴼ ⵓⴳⴷⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵎ. ⵟⴰⵙⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵣⵉⵔⵉⴳ ⵜⵍⴰ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵏⵜⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵣⴼ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⴹ ⵖⵔ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵏⵜⵉⵎⵉⵜⵔⵏ.
 
 ⵉⵜⴱⵉⵔⵏ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵎⵓⵍⵏ ⵉⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵉ ⵍⴰ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵖⵣⴼⴰⵏ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵡⵣⵍⴰⵏ, ⵏⵖ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵉⴱⴰⵏ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵓⵔⵓⵃ ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⵄⵟⵟⵍ. ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵢⵉⵏ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⴰ.
 
 ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵔⵏⴰⵏ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵙⵡⵄⵔⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵙ ⵓⵣⵉⴽⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴷⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ, ⵙ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵏ ⵜⵖⵣⴼ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵏⵣⴰⴳⵜ-ⵉⵙ ⵖⴼ ⵓⴳⴷⵉⵍ. ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽ ⵙ ⵓⴳⴰⵛⵓⵔ.
 
 ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵢⵉⵜⴱⵉⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏ ⴰⵏⵡⵉ ⵉⵣⵉⵔⵉⴳⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⴱⴰⵏⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵓⴳⴰⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴳⵣⵉ ⵓⵏⴰⴳⵎⴰⵢ.
 
 ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⴷⴰⵡⵏ, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵜⴱⵉⵔⵏ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⵃⵔⵉⵛ-ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵖ-ⵏⵙⵏ.
Lu: 32 fois
banner-aps