Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:01

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⵟⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⴳⴰ ⵏ « ⴱⴰⵛ » ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ 2018 ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵎ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵉⴼⴰⵜⵏ
mercredi, 29 novembre 2017 11:04

ⵟⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⴳⴰ ⵏ « ⴱⴰⵛ » ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ 2018 ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵎ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵉⴼⴰⵜⵏ

Évaluer cet Article
(0 Votes)
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ - ⵟⵡⴽⴽⴷ ⵜⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵡⵍ, ⵏⵓⵓⵔⵢⴰ ⴱⵏ ⵖⴱⵕⵉⵟ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⴳⴰ ⵏ « ⴱⴰⵛ » ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ 2018 ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵎ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵉⴼⴰⵜⵏ ⴷⵉ 2017.
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵡⴹⴹⵃⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵖⴼ ⵜⵙⴱⵜⴰⵔⵜ-ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⴼⴰⵛⴱⵓⵓⴽ ⴱⵍⵍⵉ “ ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⴰⵜ ⵏ “ ⴱⴰⵛ ” ⴷⵉ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵏ, ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018, ⵀ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵢⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵎ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵏ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017, ⵙ ⵍⵅⵚⵓⵚ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ”.
 
ⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⴱⵍⵍⵉ ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⴰ “ ⵀ ⴰⴷ ⵙⵜⴼⴰⴷⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵜⵕⵛⵛⵃⵏ ⵙ ⵓⵅⵢⵢⵔ ⵊⴰⵔ  ⵏ ⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⴷⵉ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵏⴰⴳⴰ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵉⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ, ⵙ ⵡⵔⵏⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵜⴰⵎⵔⵜ (30 ⵏ ⵜⵣⴷⴰⴷⵉⵏ) ⵜⵜⵡⴰⵔⴰⵏⴰ-ⵜ ⵉ ⵢⴰⵍ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ”.
 
ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴽⵜⵉ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵊⵓⵏⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⵏ, “ⵍ’ⴱⵛ” ⵀ ⴰⴷ ⵜⵜⵣⴳⵔ ⵙⴳ ⵉ ⵜⵜⵉⵄⴰⴷ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍ’ⵃⴷⴷ 03 ⵖⵔ ⵍⵅⵎⵉⵙ 07 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018.
 
Lu: 26 fois
banner-aps