Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:43

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⴰⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ
vendredi, 08 mai 2015 14:44

ⴰⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ

Évaluer cet Article
(0 Votes)

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ- ⴰⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⵎⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵣⵧⵀⵔⴰ ⴷⴻⵔⴷⵧⵓⵔⵉ (ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵔⴻⵇⵇⴻⵙⵜ, ⵜⵉⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ) ⴷ ⵍⵧⵔⴷ ⵔⵉⵛⵀⴰⵔⴷ ⵔⵉⵙⴱⵢ, ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵉⵙⴱⵢ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⵉ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴼⴻⵄⵍⴻⵏ ⵜⵉⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⵎⵙⴻⴼⵀⴰⵎⴻⵏⵜ « ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵄⵍⴰⵢⴰⵏ » ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

« ⵜⵉⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⴰⵏⵔⴰⵔ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵊⵊⴻⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵖⴻⵍⵍⵜⴻⵏⵜ ⴰⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⵊⵊⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⵉ ⵖⴻⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴼⴻⵄⵍⴻⵏⵜ ⵜⵉⵏⵖⵉⴹⵉⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵢ ⵎⵙⴻⴼⵀⴰⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵄⵍⴰⵢⴰⵏ ».

ⴷⵖⴰ ⵜⴼⵓⵕⴻⵙ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵔ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ « ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ » ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ.

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷⴻⵔⴷⵧⵓⵔⵉ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵃⵡⵉⵊ ⵜⴰⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵜⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵍⴰⵍⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ « ⵉⴼⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ.

ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ « ⵓⵃⴽⴰⵎ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ » ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⵍⴻⵇⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⵏ) ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴰⵕⴻⴱ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵊⵔⵉⵎⵜ-ⴰ ⵢⴻⵡⵄⴻⵕ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵄⴰⵙⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⵊⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ. ⴷⵖⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⴰⵕⴻⴱ ⵏ ⵚⵚⴻⵏⴼ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵍⵧⵔⴷ ⵔⵉⵙⴱⵢ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴼⵕⴻⵃ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ « ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏ » ⴳⴰⵔ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ « ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ».

Lu: 200 fois Dernière modification le vendredi, 08 mai 2015 14:48
banner-aps