Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:56

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⵊⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ: ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ
vendredi, 24 avril 2015 18:43

ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⵊⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ: ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ

Évaluer cet Article
(0 Votes)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⴼⴻⵄ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ (ⵚⵚⴻⵃⵃⴰ), ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.

« ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ. ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴰⴹ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵏⴻⵖⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎ ⵓⴽⴻⵏⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵔⵉⵏ”, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⵏⴷⵉⴱ, ⵉⵎⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ “ⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ” ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⴻⵏ ⵄⴻⴽⵏⵓⵏ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ).

« ⴷ ⵜⵉⴷⴻⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⵢⴻⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ… ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵢⴻⵏⴼⴻⵄ ⴰⵟⴰⵙ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⴳ ⴱⴰⴱ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ… ⵢⴻⵍⵀⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵇⴰⴷ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉ”, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⴻⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴱⴻⵕⵕⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ (ⴰⵙⵎⴳⴰ), ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ (ⴳⵍⵎⵎⵙ), ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ (ⴳⴰⵎⴻⵜⵙ) ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ (ⵛⵧⴰ).

ⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ-ⴰ ⴱⴹⴰⵏ ⵖⴻⴼ 3 ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵙⴻⵏⵜⴰⵍ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ « ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ: ⵜⵜⴻⵊⵕⵉⴱⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵒⵉⵛⴰⵔⴷⵉⴻ », « ⴰⵔⵎⵓⴷ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ », « ⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵍⴰⵟⵓⵏⵙⵢⵓ ⴷ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ », « ⴰⵔⵎⵓⴷ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ: ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵄⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ », « ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵉ ⵛⵀⵉ ⴷ ⴷⴷⵓⵕ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵜⵇⴻⵍⵍⴻⵇ », ⴰⵜⴳ. ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵖⴻⴼ « ⵜⵜⴻⵊⵕⵉⴱⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ », ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⵏⴷⵉⴱ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⴳⵍⵎⵎⵙ ⴷ ⴰⵙⵎⴳⴰ, ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ-ⴷ ⵜⵜⴻⵊⵕⵉⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ « ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ », ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⴱⵧⵓⵛⵀⴰⵧⵓⵉ ⴰⵜⵀⵍⴻⵜⵉⵛ ⵛⵍⵓⴱ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴷⵉⴱ ⵢⴻⵙⴱⴰⵏ-ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵣⵣⵀⵓ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵣⵡⴻⵔ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵒⵉⴻⵔⵔⴻ ⵍⵓⵙⵉⵏⵛⵀⵉ ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ-ⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⴷ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ. ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵢⴻⵙⵏⵓⵍⴼⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⴷⴻⴳ 1978 ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵢⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ.

ⵎⵉ ⴷ-ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ-ⴰ, ⵍⵓⵙⵉⵏⵛⵀⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 36 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 18 ⴷ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2015 ⴷⴻⴳ ⵍⵉⵎⴻⵔⵉⵛⴽ (ⵉⵔⵍⴰⵏⴷ).

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵏⵏⵓⵎ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 80 ⴷ 100 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 5% ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵍⵓⵙⵉⵏⵛⵀⵉ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⵕⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵔ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⵏⵓⵎⵎⴻⵏ ⵜⵔⴻⴱⴱⴻⵃ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵜⵉⵄⴰⴷ-ⴰ.

ⴰⵙⵡⵉⵔ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⵓⴼⵔⴰⵔ-ⴷ ⵉⵎⵉ « ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵔⵣⵉ ⴰⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵄⵍⴰⵢⴰⵏ ».

ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ-ⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⴻⵍⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵏⵏⴼⴻⵄ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍⵎⴰⴹⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⴷⴷⴻⵅⵅⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ (ⴰⴽⴻⵏⵙⵉⵔ, ⴰⵍⵣⵀⴻⵉⵎⴻⵔ). ⴷⵖⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⴻⵍⵜ-ⴰ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵍⴻⵄⵎⴻⵕ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵣⵣⵍⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵜⵔⵉⴽⵓⵜⴻⵏ ⵙ ⵓⵜⵛⵉⵏⵉ ⵏⴻⵖ ⵙ ⵓⵎⴻⵍⵍⴰⵍ. ⵜⵉⵎⵙⵉⵣⵣⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⴱⵧⵓⵛⵀⴰⵧⵓⵉ ⴰⵜⵀⵍⴻⵜⵉⵛ ⵛⵍⵓⴱ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴱⵧⵓⴰⴷⵊⴰⵔ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

 

 

Lu: 1098 fois
banner-aps