Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:57

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⴰⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵏⵙⵍ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉⵜ ⵏⵧⵜⵉⵎⴻⵅ
mercredi, 22 avril 2015 16:52

ⴰⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵏⵙⵍ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉⵜ ⵏⵧⵜⵉⵎⴻⵅ

Évaluer cet Article
(0 Votes)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⵏⵙⵍ) ⵜⴻⵙⵜⴻⵏⵢⴰ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉⵜ ⵏⵧⵜⵉⵎⴻⵅ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴵⴻⵀⴷⴻⵏⵜ ⴰⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ. ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴻⵏⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵊⵧⵙⴻ ⴰⵏⵜⵧⵏⵉⵧ ⵎⴻⴰⴷⴻ ⴽⵓⵔⵉⴱⵔⴻⵏⴰ.

 

ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⵢⴻⵙⵜⴻⵏⵢⴰ-ⵜ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵏⵙⵍ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⴽⴰⵛⵀⴰ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵊⵓⴰⵏ ⵊⵧⵙⴻ ⴳⵧⵏⵣⴰⵍⴻⵣ ⵎⵉⵊⴰⵔⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⴻⵏ ⴰⵣⵔⴻⴼ ⵉ ⵢⵉⴷⴰⴳⴳⴻⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵖⴻⵍⵍⵜⴻⵏⵜ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ (ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ, ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵍⴻⴹⵜ, ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵠⵉⴷⵢⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⴷ ⵓⵛⴻⴱⴱⴻⵃ) ⵏ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ.

ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵇⴻⴱⵍⴻⵏ ⴷⴰⵖ, ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ, ⴰⴷ ⵎⵎⵓⵇⵇⵍⴻⵏ ⵎⴰ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⴷ ⵎⴱⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⵃⵓⵛⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵄⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵊⵎⴰⵄ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵎⵄⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⴰⵢ ⵙⵄⴰⵏ.

 

 

 

 

 

 

 

Lu: 1143 fois
banner-aps