Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:56

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⴻⴱⵧⵍⴰ: 26.079 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ, 10.823 ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ (ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ)
jeudi, 23 avril 2015 10:44

ⴻⴱⵧⵍⴰ: 26.079 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ, 10.823 ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ (ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ)

Évaluer cet Article
(0 Votes)

ⴳⴻⵏⴻⵠⴻ – ⵙ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ, 26.079 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⴻⴱⵧⵍⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⵜ ⵍⵎⵓⵊⴰ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ 10.823 ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ.

ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵇⵔⵉⴱ ⴰⴽⴽ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴳⵉⵏⵢⴰ, ⵍⵉⴱⵉⵔⵢⴰ ⴷ ⵙⵉⴻⵔⵔⴰ ⵍⴻⵧⵏⴻ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴽⵔⴰⴹⵜ (ⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⵙ ⵜⴻⵇⵙⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵍⵎⴻⵊⵀⵓⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ 19 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ, 33 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 21 ⴷⴻⴳ ⴳⵉⵏⵢⴰ ⴷ 12 ⴷⴻⴳ ⵙⵉⴻⵔⵔⴰ ⵍⴻⵧⵏⴻ.

ⴷⴷⵓⵕⵜ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵡⴰⵢⴰ, 37 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⵓⴹⵏⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴰ, ⴱⴰⵏⴻⵏ-ⴷ 30 ⵏⵉⴹⴻⵏ.

« ⵏⴰⵇⴰⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵉⵏⴻⵇⵇⴻⵙ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⵓⵏⵇⴰⵙ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴻⴷⵡⴰⵕ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ », ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵓⵔⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ.

« ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⴰⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜ-ⵏⴻⵙⵙⴻⵏⴳⴻⵔ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⵜ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵍⵊⴻⵀⴷ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵍⵀⵓ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵣⵉⴽ ⵍⵃⴰⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ.

 

 

Lu: 1135 fois
banner-aps