Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:42

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ»ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⴻⵍ ⴷⵊⴰⵣⴰⵉⵔⵉⴰ ⵉⵄⴻⵢⵢⴻⵏ-ⴰⵙ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ
dimanche, 19 avril 2015 18:32

ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⴻⵍ ⴷⵊⴰⵣⴰⵉⵔⵉⴰ ⵉⵄⴻⵢⵢⴻⵏ-ⴰⵙ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ

Évaluer cet Article
(0 Votes)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⴻⵍ ⴷⵊⴰⵣⴰⵉⵔⵉⴰ, ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴽⴰⵔⴷⴰⵛⵀⴻ, ⵖⵔⴰⵏ-ⴰⵙ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵖⴻⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵄⴻⵢⵢⵏⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⴼⴼⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ-ⴰ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ « ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ « ⵡⴻⴻⴽⴻⵏⴷ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⴰⵍ ⴷⴷⵓⵕⵜ.

« ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵎⵉⵍⵧⵓⴷ ⵛⵀⵧⵔⴼⵉ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴰⵙ-ⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⴷⴰⵛⵀⴻ ⴽⴰⵔⵉⵎ, ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⴻⵍ ⴷⵊⴰⵣⴰⵉⵔⵉⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵄⴻⵢⵢⴻⵏ-ⴰⵙ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ. ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵖⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵢ ‘ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ’ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ ⵏ ‘ⵡⴻⴻⴽⴻⵏⴹⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵜⴻⵜⵜⵉⵀⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏⴻⵖ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵉⵄⵍⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⵧⵔⴼⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵓⴼⴼⵖⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⴰⵄⴼⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵚⵚⴻⵏⵄⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵄⴰⵇⴻⴱ ⴱⴰⴱ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵙ ⵍⴻⵇⵡⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ”, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⴻⵍ ⴷⵊⴰⵣⴰⵉⵔⵉⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ « ⵢⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵙⵉⴳⴻⴷ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⵍⴻⵇⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ».

ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵉⴼⵓⵕⴻⵙ-ⵉⵜⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⵧⵔⴼⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴷⵓⵕⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⴻⵍ ⴷⵊⴰⵣⴰⵉⵔⵉⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⴻⵔⴷⵛⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⴷ « ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵙ ⵓⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⵏ ⵍⴻⵇⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⴰⵃⵔⵉⵛ-ⴰ ».

 

Lu: 203 fois
banner-aps