Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

12/12/2017 03:25

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ

 ⵅⵉⵛⵀⴰⵏⴳ (ⵛⵛⵉⵏ) – ⴰⴳⵏⵙⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1 ⵛⴰⵔⵏ-ⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⵍⵉ, ⵉⵄⴱⴱⴰⵜ ⵓⵎⵛⵉⵔ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ ‘’ⵍⵓⵏⴳ ⵎⴰⵔⵛⵀ 3ⴱ’’ ⵟⵉⴽⵍⵉ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ 3ⴱ ⵙⴳ ⵜⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵅⵉⵛⵀⴰⵏⴳ, ⵉ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⴷⵉⵏ.  …
ⵟⴱⵙⵙⴰ – ⵛⴰⵔⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏ ⴰⵣⵓⵓⵏ-ⴱⵓⵓⴱⴰⴽⵓⵔ, ⵜⴰⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵖⵙⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ.   ⵟⴰⴷⵡⵉⵍⵜ-ⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ - ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⴰⴽⴰⵍ, ⵜⵣⵎⵔ ⵙⵢⴰ ⵖⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2100 ⴰⴷ ⵢⵏⵏⵔⵏⵉ ⵃⴰⵎⵓ-ⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 15% ⵖⴼ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵏ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⵏⵜ, ⵀⵓⵓⴷⴰ-ⵉⵎⴰⵏ ⴼⵔⵓⵓⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴼ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵙⵖⵍⵍⵙ-ⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ…
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ - ⵉⵜⴱⵉⵔⵏ ⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴱⴹⵓⵏ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⴽⵜⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⴷⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⵍⵓⵏⵜ, ⴰⵎ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⴷⴰⵡⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴷ-ⵥⵔⴳⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ…
 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ, ⵏ ⵓⵙⵣⵔⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⴽⴼⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴽⵢⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉ ⴷ-ⵢⵙⴱⴰⴷⵓⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵣⵣⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⵏⴽⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ - ⵟⵡⴽⴽⴷ ⵜⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵡⵍ, ⵏⵓⵓⵔⵢⴰ ⴱⵏ ⵖⴱⵕⵉⵟ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⴳⴰ ⵏ « ⴱⴰⵛ » ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ 2018 ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵎ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵉⴼⴰⵜⵏ ⴷⵉ 2017.   ⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵡⴹⴹⵃⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵖⴼ ⵜⵙⴱⵜⴰⵔⵜ-ⵏⵏⵙ ⴷⵉ…
 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵜⵡⴰⵙⵜⵏⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵜⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ.  …
ⵒⵉⴽⵉⵏ– ⵟⵛⴰⵔ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 2:10 ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵢⵜ (ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵒⵉⴽⵉⵏ) ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵜⴰⵏⵎⴳⴰⴳⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⴷⴷⵉⵜ ⵟⴰⵖⵣⴼⴰⵏⵜ-2ⵛ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵅⵉⵛⵀⴰⵏⴳ,…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵢ ⵢⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⴼⵕⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⴰⴼⵕⵏⵙⵉⵙ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵖⵣⴼ ⵏ ⴷⴷⵓⵕⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵓⵙⵓⴷⵓ-ⴰ, ⴰⵢ…
Page 1 sur 25
banner-aps