Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:15

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ

ⵎⵓⵙⴽⵓ – ⵉⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⵉⵢⵏ ⴰⵍⵅⴰⵏⴷⵔ ⵎⵉⵙⵙⵓⵓⵔⴽⵉⵏ ⴷ ⴰⵏⵜⵓⵏ ⵛⵀⴽⴰⵒⵍⵔⵓⴹ, ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼ ⵛⵛⵖⵍ ⴷⴳ ⵟⵖⵙⵔⵜ ⵟⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴽⴽⴰⵏ, ⵡⴰⵔ ⵍⴱⵖⵉ-ⵏⵙⵏ, ⵉ ⵡⴽⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴳ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵖⵔ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴳⴳⴰ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (ⵟⴹⴰ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵊⵀⴷ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙ ⵓⵙⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⴼⵎ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵔⵏⴰⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⵣⴳⵔ ⵉ ⵜⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵡⵉⵍ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ (+7 % ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ) ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⵥⵍⵥⵛⵓⵎ ⵜⵛⴰⵔ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ "ⵉⴷⵓⵓⵎ ⴼⵉⴱⵔ" (ⵉⴷⴻⴷ ⵉⴷⵓⵓⵎ) ⵉ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵙ ⴷ ⴰⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵔⵏⵜ ⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ 100 ⵎⴱ/ⵙ.  …
ⵒⵉⴽⵉⵏ – ⵟⵛⴰⵔ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵢⵜⵜⵄⴱⴱⵉⵏ ⵟⵉⴽⵍⵉ ⵖⵣⵣⵉⴼⵣⵏ-2ⵛ, ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵅⵉⵛⵀⴰⵏⴳ, ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵉⵛⵀⵓⴰⵏ (ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ).   ⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ-ⴰ ⴽⵛⵎⵏ ⴷⴳ…
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ – ⵟⴳⴰ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵙⵒⴰⵛⵅ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⴼⵍⵓⵔⵉⴷⴰ, ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵖⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵛⵓⵏ ⵀⴰⴹⵢ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵉ ⵓⵛⵉⵔⵉ-ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ.…
ⵍⴼⴰ – ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴽⴰⵓⵓⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵙⴳ ǧⵍⴼⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴳⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⴳⴰⴳⵜ ⵏ ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1 ⴰⴷ ⵢⵔⵥⵎ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵡⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.   ⴰⴳⵏⵙⴰ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1 ⴰⴷ…
ⵡⵀⵕⴰⵏ– 5 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⵓⴹⵏⴻⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴱⵃⵔⵉ ⴷ ⴰⵇⵙⵃⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ-ⵙⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ.   ⵎⵉ ⵉⵣⴰⴷ ⵍⵃⴰⵍ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ…
  ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵙⵙⵓⴳⴳⵜ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵟⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⴼⵙⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ ⴷ ⵓⵅⵚⵚⴰⵔ ⴰⵙⵏⴰⴼⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⴽⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵍⵓⵏ ⵢⵙ-ⵙ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ…
ⴽⵓⵓⵔⵓⵓ – ⵟⵇⵍⵄ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴰⵏ 5, ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵓⵔⵓⵓ ⴷⴳ ⴳⵓⵢⴰⵏⴰ ⵟⴰⴼⵕⵏⵙⵉⵙⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴱⵓⴱⴱ ⵢⵉⴷ-ⵙ 4 ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⴳⴰⵍⵉⵍⵓ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢǧǧⵏ ⵟⵓⵕⵓⴼⵜ…
Page 1 sur 26
banner-aps