Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:30

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵓⴹⵉⵏ, ⵖⴼ ⵜⴰⵎⵔⵜ ⵏ 20ⵀ ⴷ 13 ⵏ ⵜⵣⴷⴰⴷⵉⵏ, ⵉⴹ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⵢⵃⵉⵔⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵍⵡⵔⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵚⴽⵉⵜ ⵀⴹⴼⴼⵔ ⵜⵉⵎⵓⵇⴰⵍⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⴷⴳ ⵉ, ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵃⵢⴰ, ⴷⴳ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ, ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵔⴰⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵣ ⵏ 3 ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⵢⵍⴷⵉⵏ ⵏ ⵔⵉⵛⵀⵜⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ 09ⵀ48 ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵟⴳⵎⵉ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⵉⵜⵔⵉⵜ (ⵛⵔⴰⴰⴳ) ⴷⴳ…
ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ – ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵎⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵏ 155,4 ⵏ ⵢⵉⴽⵓⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ-ⴰ…
ⵊⵉⵊⵍ- ⵢⵙⵙⴳⵣⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⵔ ⴰⴱⵃⵔⵉ, ⵄⴱⴷⵍⴰⵇⴰⴷⵔ ⴱⵓⵄⵣⴳⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴷⴳ ⵉ, ⵊⵉⵊⵍ, ⵖⴼ ⵍⵊⴰⵍⵜ ⵏ “ ⵓⵙⵜⴻⵜⵎⵔ ⴷⵉ ⵍⵖⴰⴱⴰⵜ ⵉ ⵜⴱⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵡⵔⵖⴰⵢⵏ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⴼⵙⵙⴷⵏⵜ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⴱⴷⴷⵏⵜ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ ⴷ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵙ ⵙ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⵓⴹⴹⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵅⴱⴱⵔⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵖⴼ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ (ⵓⵕⵓ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴱⴱⵔ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ…
ⵟⵓⴱⵉⵔⵟ – ⵟⵓⵡⴹ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴽⴼⵜ ⵏ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵙⴽⴽⵉⵍⵏ (ⴰⵏⴱⵟ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵖⵔ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⵙ ⵓⵇⵔⵉⴱ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵉⵀⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵄⵓⵎⵓ ⴷⴳ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ…
  ⴱⵓⵎⵔⴹⴰⵙ – ⵟⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵎⴽⵍⵍⵅⵏ, ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵡⴷⵖⴰⵍ, ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴷⴳ ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.   ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵎⵎⵓⴳ ⵓⵊⵔⵔⴷ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 150 ⵏ ⵡⵔⵖⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵉ 24 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵉ, ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵍⵖⵓ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵍⵉⵔⴱⵄⴰ, ⵙⵖⵔ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉⵎⵓⵙⴰⵄⴼ ⵢⵜⵜⵓⴽⵍⵍⴼⵏ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⵟⵉⵔⴽⴼⵜ ⵏ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵙⴽⴽⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴷ ⵡⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵉⵀⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵄⵓⵎⵓ ⴷⴳ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵜⵓⵡⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵖⵔ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵟⵇⵚⴱⵜ, ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ.   ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ…
banner-aps