Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:45

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵡⵀⵔⴰⵏ – ⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵙⵙⵜⵖⴰⵏⵎ ⵟⵟⴼⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ, ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⵓⴼⴼⵉⵔⵏ ⵉⵔⵓⵃⵏ ⴰⴷ ⵣⴳⵔⵏ ⵉⵍⵍⴻⵍ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ-ⴰ.   ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵍ,…
ⵟⵉⵥⵉ  ⵓⵥⵥⵓ - ⵟⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵜⵔⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ  ‘’ⴰⴳⵔⵓⴷ, ⴷ ⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⴽⴽⴰ’’ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⴳ 7 ⵖⵔ 12 ⵛⵟⵎⴱⵔ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵜⵜⵓⵊⵔⵔⴷ, ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵖⴼ ⵜⴰⵎⵔⵜ ⵏ, 9.41 ⵏ ⵜⵣⴷⴰⴷⵉⵏ, ⵓⵣⵍⵣⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵍⴳⴳⴷⵔ ⵏ 3.0 ⵏ ⵜⵙⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⵉ, ⵙⵜⴰⵡⴰⵍⵉ (ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ). ⵎⴰⵏⵉ ⵢⵡⵡⴹ ⵍⴳⴳⴷⵔ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ 3.0 ⵏ…
ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ – ⵟⵜⵜⵓⵊⵔⵔⴷ ⵔⵔⵃⵍⵜ ⵜⴰⵊⵡⵡⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵛⴰⴱⴽ ⵏ ⵍ’ⵄⵓⵎⵔⵜ ⵖⴼ ⵓⵖⵉⵔ ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵊⵡⵡⵉⵜ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⵊⴰⵔ ⵏ, ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ), ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵓⵇⴷⴷⵙⵜ, (ⵙⵙⵄⵓⴷⵉ ⵟⴰⵄⵔⴰⴱⵜ). ⵡⴰⵢ, ⵙⴳ ⵉ, 29 ⴽⵜⵓⴱⵔ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴳⴳⵓⵔⵏ, ⴰⵎⴽ ⵉ…
ⵡⵀⵔⵏ-  ⵟⵉⴳ-ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⴰⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵜ « ⵍⵊⵎⵀⵓⵔⵢⴰ » ⴷⴳ ⵉ, ⵡⵀⵔⵏ, ⵍ’ⴼⵓⵔⵓⵎ ⵙ ⵍⵎⵓⵏⴰⵙⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ-40 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵊⴰⵀⴷ, ⵍ’ⴽⵓⵍⵓⵏⵉⵍ ⵄⵜⵎⴰⵏ. ⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵙ ⴰⵃⵇⵇⴰⵏⵉ, (ⴱⵏ ⵊⴷⴷⵓ ⴱⵓⵃⵊⵔ).   ⵟⴰⵎⴰⵡⵜ ⴱⵍⵍⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵟⵣⴳⴳⴰⵔⵜ, ⵟⵟⴼⵏ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴽⴽⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, 66 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵡⵊⵊⴷ ⴷⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵜⴼⵔⵀⴹ ⴰⵀⵉⵍ ⵢⵎⵅⴰⵍⴼ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵔⴼⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵖⵉⵔⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵓⵍ ⴷ ⵍⵖⵡⴰⵟⵟ. ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⵊⵊⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵜⴼⵔⵀⴹ ⴰⵚⵃⵔⴰⵡⵉ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵀ ⴰⴷ ⵢⴱⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 29…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵍⵎⴰⵡⴰⵔⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⴱⵍⵍⵉ ⵙⵙⴱⴱⵜ  ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵙⵉ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵓⵜⵙⵎⵎⴻⵎ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵚⵚⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵚⴱⵉⵜⴰⵔ ⵏ, ⵎⵍⵢⴰⵏ, (ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⴹⴷⴼⵍⴰ), ⴰⵣⴰⵍ ⵏ…
ⵟⵉⵒⴰⵥⴰ - ⵔⴼⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⴰⵏ ⵓⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ, ⴷⴳ ⵉ 48 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ ⵉⴼⴰⵜⵏ, ⵜⴰⵔⴼⵜⵜ ⵏ ⵕⴱⵄⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵖⵔⵇⵏ ⴷⴰⵅⵍ ⵏ ⵀⴰⵍⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵍⴱⴰⵔⴰⵊⴰⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵙⵍⴰ (ⴰⵒⵙ), ⴰⵙⵙ ⵏ…
ⴱⴳⴰⵢⵟ – ⵙⵙⴷⴷⵔⵏ ⵍⴰⵍⵓⴼ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵃⴷⴷ, ⴷⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ, ⵉⴼⵔⵉ ⵓⵣⵍⵍⴰⴳⵏ, ⵖⴼ 70ⴽⵎ ⴰⵎⴰⵍⵓ ⵏ, ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ-61 ⵏ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ, ⵚⵚⵓⵎⴰⵎ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⵙⴰⴱ ⴷ ⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ-ⵏⵏⵖ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ…
banner-aps