Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:45

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵖⵉⵍⵉⵥⴰⵏ– 427 ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ « ⵙⵓⴹⴰⵛ » ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵏ « ⵖⵓⵍⴽⵙⵡⴰⴳⵏ » ⴷⴳ ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ…
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎⵏ « ⵓⵇⴱⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ » ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⴰⵎⵓⵔ ⴽⴰⴱⵓⵓⵔ, ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ…
ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵕⴰⵙ – ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵕⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵙⴱⴷⴷⵏ-ⴷ 3 ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵔⵎⵓⴷ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵜⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴳ ⵡⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵜⵜⵡⵀⵀⴰ ⴷⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵔⵚⴰⴷ ⵜⴰⵊⵡⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴱⵍⵍⵉ ⵀ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍ’ⵃⴷⴷ, ⵜⵢⵢⵉⵜⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵏⴰ ⵏ ⵕⵕⵄⴹ ⵖⴼ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵢⴰ ⵀ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵔⵣⴼ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⴰⵢⵣ ⴷ ⵜⵔⴼⵜⵜ, ⵄⴱⴷⴰⵍⵖⴰⵏⵉ ⵥⵄⴰⵍⴰⵏ, ⵉⴷ ⵏ ⵍ’ⵡⴰⵍⵉ ⵏ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵖⵔ ⵡⴰⴷⴳ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍ’ⵎⵉⵏⴰ ⴷⴳ ⵉ, ⵍ ⵃⵎⴷⴰⵏⵢⴰ, (ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ.…
ⵟⵉⵥⵉ-ⵡⵥⵥⵓ – ⴰⵡⵊⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵣⴷⴳⴰⵏⴻⵏ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵖⴱⵍ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵎⴹⴱⴱⵕⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ-ⵡⵣⵣⵓ, ⵙⴳ ⵎⵉ ⵢⴽⵛⵎ ⵓⵏⴱⴷⵓ.   ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵣⴷⴳⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴷ ⴰⵢⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵀ ⴰⴷ ⵥⵕⵏ-ⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ  ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵓⵍ ⴷ ⵍ’ⵀⵉⴹⴰⴱ ⵜⴰⵏⵉⵊⵉⵜ ⵀⵢⵉⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵏⴰ ⵏ ⵕⵕⵄⴹ, ⵓ ⵀ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⴷ-ⵙ ⴰⴹⵓ. ⵡⴰⵢ, ⵙⴳ ⵉ ⵜⵜⵉⵄⴰⴷ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵇⴷⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ, ⵟⵉⵣⵉ-ⵡⵣⵣⵓ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ ⴰⵎⵛⴱⵓⵀ ⵢⵉⴳ-ⴰ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉⵜ  ⵏ, ⵡⵏⵖⴰⵢ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵢⵉⵎⵓⵙⵜⴰⵅⵍⴼ, ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⵎⵄ «  ⵛⵛⵉⵅ ⵟⴰⵀⴰⵔ »  ⴷⴳ ⵉ ⵟⴳⵣⵉⵔⵜ ⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵇⴷⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⴷ ⵏ ⴷⴷⴰⵔⴽ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⵙⵏⵏⴰⵟⵉ ⵍⵊⵉⵎⵓⵄⴰ, ⴷⴳ ⵉ, ⵡⵀⵔⵏ, ⴷ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ 7 ⵏ ⵢⴰ ⵢⵣⵣⵏⵓⵣⵏ ⵍⵀⵢⵓⴼ  ⴷ 144 ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵜⵜⵓⵊⵔⵔⴷ, ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⵙⵙⴱⵜ, ⵖⴼ ⵜⴰⵎⵔⵜ ⵏ, 9.30 ⵏ ⵜⵣⴷⴰⴷⵉⵏ, ⵓⵣⵍⵣⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ, ⴱⵏ ⵛⵀⵉⴽⴰⵡ (ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴷⵉⴰ). ⵎⴰⵏⵉ ⵢⵡⵡⴹ ⵍⴳⴳⴷⵔ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ 3.1 ⵏ ⵜⵙⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵔⴰⴽⴽⴰⴱⵉⵏ ⵏ, ⵔⵉⵛⵜⵔ,…
banner-aps