Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:33

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ– ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⵓⵅⴻⵚⵚⴰⵔ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⴻⵕⵡⴰⵃ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵏⴳⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵏⵣⴻⵍⵜ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵣⴻⵊⵊⴰⵕ (34 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⴰⵙⵙ…
ⵜⴰⵎⴻⵏƔⴻⵙⵜ– ⵍⴰ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴱⵏⵓⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ-ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵏ Ɣⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵉⵏ ⵚⴰⵍⴻⵃ (ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ) ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴻⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ…
ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 433 ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ ⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2010 ⴰⴽⴽⴻⴷ 2014, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⵧⵓⴰⵣⴳⵀⵉ.…
ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ – ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ 42,2 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⵍⴻⴽ ⵙⴻⵍⵍⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵏ 2013, ⵉⴼⵓⴽ ⵙ 80%, ⵖⴻⴼ…
ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵙⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⴱⴷⵓⵏ « ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴻⵎⵙⴻⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2015 » ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵏⴷƔ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴼⵓⴷ ⴻⴷ ⵍⵎⵉⵏⴰⵜ,…
    ⵜⴰƔⴻⵔⴷⴰⵢⵜ – ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴻⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ (ⴻⵜⵓ-ⴳ) ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⵖ 31 ⵏ ⵍⴽⵉⵕⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓ ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⴻⴳⵎⴰⵎⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⵖⴻⴼ…
Page 69 sur 69
banner-aps