Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:44

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ - ⵓⴹⵉⵏ-ⵜ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⴰⵔⵜ ⵚⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⵉⴹⴼⴼⵕⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵓⵟⵟⵓⵏ 16 ⴷⴳ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ, ⵟⴱⵙⵙⴰ, ⵙⴷⴷⵔ ⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵇ ⴷⴳ ⵉ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⴼⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵡⵔⵛⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵙⵖⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ…
ⴱⵓⵎⵔⴹⴰⵙ– ⵟⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙ-ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ 40% ⵙⴳ ⵡⴰⴹⵉⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ (ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵛⵛⵜⵍⴰⵜ) ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼⵏ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴳ ⵡⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ…
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵍⵎⴰⵡⴰⵔⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵃⵓⵙⵉⵏ ⵏⴰⵙⵙⵉⴱ, ⴷⴳ ⵉ ⵜⴼⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ-ⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴼⴰⴱⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷⴳ ⵉ, ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ), ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⴱⴷⴰ ⵜⴰⴷⴱⵍⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ, ⵍⵃⴰⵎⴰ, ⴷⴳ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵙⴳ ⵉ ⵢⴱⴷⴰ, ⵓⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵜⵎⴱⵔ, ⵢⵜⵜⴰⵣⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⴱⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵊⵔⵔⴷ ⵏ ⵡⴰⴳⵍ-ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵎⴰⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⴰⵡⵄⴰⵢ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵙⵙⴰⵏⵢⴰⵜ…
ⵛⵛⵍⴼ – ⵛⴰⵔⴽⵏ ⵏⵣⵣⵀ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵡⵉⵣⴰ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⴳ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵉⵏ-ⵜ ⵉⵎⵙⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴷⴳ ⵉ, ⵛⵛⵍⴼ, ⴰⵎⴽ ⵉ ⵏⵥⵔⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴷⴳ-ⴰ.   ⵟⴰⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⵢⵃⴹⵔ ⴷⴳ-ⵙ ⵍ’ⵡⴰⵍⵉ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⴷⵕⵏ ⴷⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵎⵛⴱ) ⵙⴰⵉⴷ ⴱⵓⵓⴽⵀⴰⵔⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵍⴰ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ, 347 ⵏ ⵢⵉⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵀⵍ ⵏ ⵓⵎⵔⵡⴰⵙ ⴷ ⵡⵙⴼⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵡⴷⴷⵉⴱⵏ ⵏ ⵓⵄⴹⴹⵍ ⴰⵢ ⵙⵙⵔⵙⵏ ⵢⵎⵙⴼⵜⵉⵢⵏ ⵖⵔ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ (ⴰⵏⵙⵊ) ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ…
ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵟⵅⴱⴱⵔ-ⴰⵖ-ⴷ, ⴰⵙⵙ  ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵟⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵓⴳⴰⵜⵓ (ⵟⴰⵛ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓⵖⴰⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵕⴱ (ⴷⴳ ⵚⵔⴰⵢⴷⵉ) ⴷⴳ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ, ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⴷⴳ « ⴷⴷⵓⵕⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ…
ⵟⴱⵙⵙⴰ– ⵟⴱⴷⴰ-ⴷ, ⴷⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⵕⵜ-ⴰ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴳⵏ ⵉⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⵙⵙⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴳⵏ ⵉⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵣⵣⴷⵉⵏ ⵍⵓⵜⴼⵉ.     ⵟⴰⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ…
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵊⵎⵄⵏ ⵙⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ-ⴱⵏⴱⵓⵓⵍⴰⵉⴷ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵣⴷⴳ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ…
banner-aps