Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:36

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ – ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ-ⵍⴰⵉⴷ-ⵍ-ⴽⵀⴰⵍⵉⴼⴰ, ⴷⴳ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴹⴹⵉⴹⵏ ⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⵥⵉⵜⵓⵓⵏⵉ ⴰⵔⵉⴱⵉ,…
ⵏⵏⵄⴰⵎⴰ, 28 ⵛⵜⵎⴱⵕ 2017 - ⴹⴹⴼⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵏⵏⵄⴰⵎⴰ 1,42 ⴷ ⴰⵇⵏⵟⴰⵔ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷ ⵖⵓⵛⵜ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴱⴷⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ…
ⵟⵉⵏⴹⵓⴼ– ⵉⴼⵓⴽ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ 380 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵙⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵟⵉⵏⴷⵓⴼ ⴷ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ 650 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵜⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴳⴰⵔ ⵡⵇⴱⵓ ⴷ ⵚⴷⴷⵓⵇ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⴷⴰⴼ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⴰⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ ⵖⵔ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵇⵔⵢⵜ) ⴰⴷ ⵢⵔⵥⵎ ⴷⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵟⵓⴱⵕ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ…
ⵟⴰⵎⴹⵢⵢⵟ : ⵇⴷⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵉⴹⴼⴼⵕⵏ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵔⴽ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵉ, ⵟⵎⴷⵢⵢⵜ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵚⵚⵏⵚⵍⵏ ⵜⵅⴱⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵔⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⴰⵜⵉⵔⵉⵏ ⴷⴳ-ⵙ, ⵢⴷⵣⵉⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵢⵏ. ⵎⴰⵏⵉ ⵇⴷⴷⵏ.   ⴰⴷ ⴷ-ⵓⵄⴰⵏ ⵜⵡⴰⵜⵉⵔⵉⵏ ⵏ’ⵣⵉⵏⵜ ⵙ…
ⵟⵉⵏⴹⵓⴼ– ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵏⴷⵓⴼⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⵖⵔ 15.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⴳⴰⵙⴰⵙⵏ (ⵎ3) ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ…
ⵎⵙⵉⵍⴰ– ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 42 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵕⵓⴷ ⴷ 95 ⵏ ⵜⴽⴰⴱⵙⵓⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴹⴹⴼⵏ ⴷⴳ ⵡⵍⴰⴷ ⵄⴷⴷⵉ ⴳⴱⴰⵍⴰ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵙⵉⵍⴰ) ⴷⴳ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵖⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵙⵙⵏⵣⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ…
ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⵊ– ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ 5 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵎⵏⵚⵓⵔⴰ (ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⵊ) ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵟⵍⵙⴷⵉⵜ (ⵟⵓⴱⵉⵔⴰⵜ) ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ…
  ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ– ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⵙⵡⴰⴹ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⵍⵉⵎ ⵎⴰⵓⵓⴷⵊ.   ⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ…
  ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⵟⴱⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵜⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ « ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ-ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ » ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ.   ⵟⵉⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ-ⴰ (ⵜⴰⵙⵔⵖⵜⴰ ⴷⴳ…
banner-aps