Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:32

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ– 120 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⵢⵖⵔⵎ ⵏ ⴱⵍⴱⵓⴷ ⵡⵙⵔⵉⵔ (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵎⵎⵓⵕⴰ, ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ) ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ.…
ⵟⴰⵖⵔⴹⴰⵢⵟ – ⵟⵜⵜⵡⴰⵣⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵏ ⵏ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵖⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵖⵔⴷⴰⵢⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⴱⴷⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴰⵙⵙⴽⵢⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ…
ⵟⵓⴱⵉⵔⵟ – ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ, 242 ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ, ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⴱⵓⵓⵣⵉⴰⵏ,…
ⴱⴳⴰⵢⵟ– 500 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ, ⴷⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵄⵣⵣⵓⵣⵏ (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵙⵉⵙⵏⴰ, ⵜⴰⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵚⴷⴷⵓⵇ, 65 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ) ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵡⴼⵔⴰⵇ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴱⵥⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵟⵔⵙⴷⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ 6 ⵏ ⵢⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴹⴹⴼⵏⵜ-ⴷ ⵜⵉⵙⵎⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ…
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – 75 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵍⴰⴼⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⵃⴼⴼⴰⴹⵏ, ⵙⴳ 15 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴷⴳ ⵡⵎⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ « ⵓⵎⴰⵔⴰⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵍⴼ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ.         ⵟⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ…
  ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵓⵎⴰⵔⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵔⴰⵢⴷⵉ (ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵓⵣⴰⵔⵓⵖⴰⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ-ⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ.   ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ, ⴰⵎⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵜⵜⴷⴷⵔ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰⵢⴰ, ⵍ”ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵏ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙⴳⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ 9 ⴽⵜⵓⴱⵔ, ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵜⵖⵍⵍⵉⵜ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵔⵜ ⵏ, ⵟⴰⴼⵓⵔⴰ-ⵍⴱⴰⵔⵉⴷ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ-ⵍ’ⵃⵔⵔⴰⵛ, ⵉ ⵓⵡⵊⵊⴷ ⵉ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵙⵜⵄ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ (1)…
ⴱⴳⴰⵢⵟ– ⵢⵔⵥⵎ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⵉ, ⴰⴱⴷⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵙⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⴷⴰⴼ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⴰⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵃⵏⵉⴼ (ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ), ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵥ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴳⴳⵣⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⴷⴷⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵖⵉⵙⵎⴰⵏⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⴼⴰⵜⵓⵕⵜ ⴷⴳ ⵙⵙⵄⵉⴷⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ…
banner-aps